Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725424 nr. 355

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 355 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2017

In augustus 2015 heb ik de werkgroep «Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen» ingesteld met als opdracht ervaren knelpunten in de organisatie en financiering van psychosociale zorg op te lossen, door binnen de bestaande kaders, stelselconforme oplossingen te formuleren. Ik heb toegezegd om uw Kamer dit voorjaar te informeren over de voortgang op dit onderwerp1. Met deze brief ga ik hier op in.

De werkgroep heeft oktober 2015 een rapport2 opgeleverd met een analyse van knelpunten en aanbevelingen voor oplossingen. Sindsdien werkt de werkgroep aan het verder uitwerken van de oplossingen. Dit doet zij in drie subwerkgroepen die elk een thema hebben opgepakt: 1) wat is goede psychosociale zorg (afbakening en samenwerking), 2) kosten en bekostiging en 3) bewustwording en vindbaarheid. Voor thema 1 wordt momenteel een kwaliteitsstandaard ontwikkeld. Die zal naar verwachting begin 2018 opgeleverd worden. Het rapport over thema 2 is opgeleverd. Dit rapport is bijgevoegd samen met een begeleidende brief van de werkgroep3. Het rapport bevat heldere aanbevelingen die nu verder kunnen worden opgepakt door de betrokken partijen. Voor thema 3 loopt een subsidietraject in het kader van de subsidieregeling Transparantie van Kwaliteit van Zorg, uitgevoerd door het Zorginstituut. De projectvoorstellen voor de subsidie worden momenteel beoordeeld door het Zorginstituut. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de drie thema’s verwijs ik u naar de begeleidende brief.

Gezien de voortgang op de drie thema’s en het werk van betrokken partijen is er voor de werkgroep geen specifieke rol meer weggelegd. De werkgroep heeft daarmee adequaat uitvoering gegeven aan haar opdracht. Ik stem in met haar conclusie dat de werkzaamheden van de werkgroep als afgerond beschouwd kunnen worden, en dank de leden hartelijk voor hun inzet.

Naast de drie thema’s die de werkgroep heeft uitgewerkt is er specifiek voor aanpassingsstoornissen na kanker een pilot in ontwikkeling onder leiding van het Landelijk Overleg Psychosociale Zorg. Aanpassingsstoornissen zijn sinds 2012 geen onderdeel meer van het verzekerd pakket. In de tweejarige pilot zullen patiënten met een aanpassingsstoornis na kanker alsnog de juiste psychosociale zorg vergoed krijgen. Het doel van de pilot is het monitoren van de invloed van tijdige, gepaste en adequate zorg ontvangen voor een aanpassingsstoornis bij kanker. De pilot moet daarmee zicht bieden op de kosteneffectiviteit, patiëntkenmerken, medische consumptie, het effect op het welzijn van de patiënt en daarnaast op het werkelijk aantal patiënten dat wordt behandeld voor een aanpassingsstoornis bij kanker. De resultaten van de tweejarige pilot vormen hiermee de input voor een finale beslissing over mogelijke heropname van de aanpassingsstoornis na kanker in het basispakket of een andere vorm van financiering.

Het projectvoorstel van het Landelijk Overleg Psychosociale zorg is bijna afgerond. Naar verwachting start de voorbereidingsfase na de zomer en kunnen de eerste patiënten in het eerste kwartaal van 2018 geïncludeerd worden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Toezegging d.d. 21 juni 2017: In het voorjaar van 2017 zal ik u opnieuw informeren over de voortgang.

X Noot
2

Rapportage Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen, oktober 2015, verzonden met kamerbrief psychosociale zorg, Kamerstuk 25 424, nr. 289.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.