Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200025424 nr. 24

25 424
Geestelijke Gezondheidszorg

nr. 24
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2000

Tijdens het Nota-overleg van 27 september jl. (25 424, nr. 18), heb ik toegezegd de uitvoering van de beleidsvoornemens van de Beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg 1999 in een tijdstraject te plaatsen. Met de bij deze brief gevoegde bijlage, voldoe ik aan deze toezegging. Ik beperk mij daarbij tot een puntsgewijze opsomming van activiteiten die de hoofdlijnen van het beleid betreffen. Het gaat daarbij om de volgende thema's:

– versterking van de eerstelijns-GGZ

– verbetering toegang tot de gespecialiseerde GGZ

– kinder- en jeugdpsychiatrie

– forensische psychiatrie

– beroepenstructuur in de GGZ

– sturing in de GGZ

– kwaliteit

– doelmatigheid

– rationeel medicatiebeleid

– psychische arbeidsongeschiktheid

– terugdringen wachttijden

– geestelijke volksgezondheidsbeleid en preventie

– positie van patiënten/cliënten

– informatievoorziening

– kennisontwikkeling en overdracht.

Overigens wijs ik er op dat in de loop van 1999 reeds een aantal beleidsvoornemens uit de beleidsvisie is uitgevoerd; deze blijven in deze opsomming achterwege. Wat betreft het onderwerp verslavingszorg verwijs ik naar de voortgangsrapportage drugsbeleid 1997–1999 (TK, 1999–2000, 24 077, nr. 71).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

BIJLAGE Bijlage bij GVM/GGZ/2 027783

Versterking van de eerstelijns-GGZ

• inzet extra f 40 mln. vanwege de Algemene Politieke Beschouwingen, waarvan f 25 mln. naar het AMW via een stimuleringsregeling en f 15 mln. naar de ondersteuning van de huisartsen (per januari 2000);

• onderzoek naar toegankelijkheid van de via het derde compartiment gefinancierde eerstelijnspsycholoog (start: medio 2000);

• uitbreiding regeling consultatiegelden (januari 2000);

• monitoring inzet consultatiegelden (continue activiteit);

• bevorderen samenwerking en deskundigheid eerstelijns-GGZ (continue activiteit);

• facilitering landelijk overleg afstemming eerstelijns-GGZ en gespecialiseerde GGZ, gemeenten en verzekeraars (2000–2003);

Verbetering toegang tot de gespecialiseerde GGZ

• afspraken met partijen over verwijsfunctie van de eerste lijn (medio 2001);

• pilots bestuurlijke vormgeving indicatiestelling (pilots lopen tot februari 2000);

• standpunt bestuurlijke vormgeving indicatiestelling en implementatie (december 2000).

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

• positionering jeugd-GGZ in de bureau's jeugdzorg (lopende activiteit) en in de nieuwe Wet op de Jeugdzorg (start: begin 2000);

• vorming regionale kinder- en jeugd GGZ-circuits (continue activiteit via plannings- en bouwregelgeving);

• uitvoering kabinetsstandpunt logeervoorzieningen (continue activiteit via plannings- en bouwregelgeving);

• uitvoering kabinetsstandpunt multi-funcionele centra voor geestelijk gehandicapten met psychiatrische stoornissen (continue activiteit, o.a. de via plannings- en bouwregelgeving);

• experiment woonfunctie kinderen vanaf 12 jaar met ernstige problematiek bij regionale instellingen voor beschermd wonen en instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (loopt tot januari 2002).

Forensische psychiatrie

• beleidsnotitie GGZ-behandeling in detentie (medio 2000);

• onderzoek mogelijke bijdrage GGZ-hulpverlening en Wet Bopz inzake behandeling pedoseksuelen, w.o. oriëntatie op methode «de Waag, conform mijn toezegging Nota-overleg d.d. 27 september jl. (onderzoek is thans gaande);

• monitoring en facilitering ontwikkeling circuitvorming en samenwerking justitiële en GGZ-voorzieningen (continue activiteit, o.a. via de plannings- en bouwregelgeving);

• behoefteraming toekomstige forensisch-psychiatrische capaciteit (november 2000);

• ontwikkeling gedifferentieerde woonvormen voor forensisch psychiatrische patiënten (continue activiteit, o.a. via de plannings- en bouwregelgeving);

• ontwikkelen forensisch-psychiatrisch hulpaanbod voor jeugdigen (onderzoek gereed medio 2001, daarna uitwerking);

• pilot indicatiestelling forensische psychiatrie (december 2000);

• protocollering behandeling (januari 2002);

• uitwerken kabinetsstandpunt IBO-TBS (is thans gaande).

Beroepenstructuur in de GGZ

• standpunt op advies CONO inzake nieuwe GGZ-beroepenstructuur (september 2000);

• uitvoering standpunt nieuwe GGZ-beroepenstructuur (vanaf 2000, waaronder wetsvoorstel aanpassen Wet BIG aan nieuwe GGZ-beroepenstructuur (streefdatum indiening wetsvoorstel: oktober 2001) en aanwijzing specialisme gezondheidszorg-psycholoog ex art. 14 Wet BIG (na aanvaarding bovengenoemd wetsvoorstel).

Sturing in de GGZ

• modernisering AWBZ v.w.b. de GGZ (tijdstraject nader te bepalen na overleg met de Kamer over «Zicht op Zorg»);

• flexibilisering GGZ-aanspraken (streefdatum: januari 2002);

• invoeren nieuwe (integrale) GGZ-planningsnormen voor volwassenen, kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische psychiatrie en verslavingszorg, met daarin minimum-capaciteiten voor de asielfunctie en normering van landelijke en bovenregionale voorzieningen (uitvoeringstoets College Bouw Zorgvoorzieningen: begin 2001);

• brief Kamer over keuzevrijheid hulpvrager wat betreft de bovenregionale en landelijk werkende instellingen, n.a.v. betreffende motie van Rouvoet c.s. (TK, 1999–2000, 25 424, nr. 17) (na ontvangst bovengenoemde uitvoeringstoets);

• facilitering vorming regionale GGZ-organisaties (continue activiteit via o.a. de planning- en bouwregelgeving);

• afstemming taken en verantwoordelijkheden gemeenten (o.a. met betrekking tot de OGGZ, de maatschappelijke opvang en het maatschappelijk werk) en de GGZ (continue activiteit);

• instellen task-force extramuralisering, n.a.v. de betreffende motie van Van Der Hoek c.s. (TK, 1999–2000, 225 424, nr. 11) (voorjaar 2000);

• meerjarenafspraken vrijgevestigde psychiaters (streefdatum april 2000).

Kwaliteit

• ontwikkeling en invoering certificatie in de GGZ (start: januari 2000, streefdatum beschikbaarheid criteria en invoering externe (deel)certificering: 2003);

• onderzoek naar aard en oorzaken zorgverschraling in de GGZ (onderzoek is onlangs gestart, onderzoeksresultaten met standpunt naar de Tweede Kamer: medio 2002);

• implementatie resultaten kwaliteitsconferentie Leidschendam 2000 (vanaf: april 2000);

• standpunt meldingsplicht seksueel misbruik in instellingen, conform toezegging tijdens het Nota-overleg van 27 september jl. (november 2000);

• Zon-programma «kwaliteit GGZ» (programma loopt tot eind 2001);

• Zon-programma «structurering en zorgvernieuwing van de GGZ» (programma loopt tot eind 2002);

• evaluatie van de Zorg op Maat regeling en standpunt over vervolg (januari 2001);

• stimuleringsproject kwaliteitsverbetering vrijgevestigde psychiaters (start: april 2000);

• beleidsbrief gezondheidszorg in een multiculturele samenleving, n.a.v. het verwachte advies terzake van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, n.a.v. de betreffende motie van Van Vliet c.s. (TK, 1999–2000, 25 424, nr. 12) (november 2000).

Doelmatigheid

• ontwikkeling en invoering benchmarking in de GGZ (start: januari 2000, tussentijdse evaluatie medio 2002, streefdatum landelijke invoering 2005);

• opzetten en uitvoeren van een breed, multidisciplinair en meerjarig project ontwikkeling richtlijnen, protocollen, stepped care en managed care in de GGZ (start: januari 2001);

• onderzoek naar de kosten van extramuralisering (2000 vooronderzoek gereed, daarna opzet hoofdonderzoek);

• Zon-programma «doelmatigheid ambulante psychotherapie» (programma loopt tot eind 2003).

Rationeel medicatiebeleid

• opzetten van een aantal proeftuinen waarin geëxperimenteerd wordt en ervaring wordt opgedaan met mogelijkheden om tot een doelmatiger voorschrijfbeleid en geneesmiddelengebruik in de GGZ te komen (start: juli 2000; de proeftuinen hebben een looptijd van een aantal jaren);

• onderzoek naar budgetteringsmogelijkheden extramuraal voorgeschreven GGZ-geneesmiddelen (resultaten van dit onderzoek komen april 2000 beschikbaar).

Psychische arbeidsongeschiktheid

• Instellen Commissie Donner die afspraken met alle betrokken partijen gaat voorbereiden over mogelijkheden terugdringing psychische arbeidsongeschiktheid; (commissie wordt 13 januari 2000 ingesteld en heeft een looptijd van drie jaar);

• pilots behandeling arbeidsrelevante psychische problematiek door reguliere GGZ (pilots starten januari 2000 en lopen tot december 2002);

• landelijk kenniscentrum arbeidsrelevante psychische aandoeningen (2000–2004);

• onderzoek naar de kwaliteit van commerciële GGZ (maart 2000).

Terugdringen wachttijden

• vaststellen aanvaardbare wachttijden in de GGZ (mei 2000);

• uniformering wachtlijstregistratie ambulante GGZ (start landelijke invoering: begin 2000);

• monitoring resultaten inzet wachtlijstgelden 2000 en besluitvorming inzet wachtlijstgelden 2001 (december 2000).

Geestelijk volksgezondheidsbeleid en preventie

• onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden van oormerking preventiemiddelen in de budgetten van instellingen (afronding onderzoek: eind 2000);

• onderzoek naar wenselijkheid van en mogelijkheden voor een landelijk platform preventie (onderzoek medio 2000 afgerond);

• Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid. Deze commissie die de toenemende vraag aan GGZ-hulp analyseert, rapporteert in 2001, waarna ik deze rapportage vergezeld van mijn standpunt naar de Kamer stuur (eind 2001);

• vaststellen landelijke prioriteiten preventie en onderzoek naar mogelijkheden voor GGZ-effectrapportages (wordt opgepakt na rapportage Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid).

Positie van patiënten/cliënten

• evaluatie subsidieregeling consumerrun-projecten en standpunt over verlenging (december 2001);

• Zon-programma betrokkenheid cliënten kwaliteitsverbetering GGZ (dit programma loopt tot eind 2000);

• onderzoek naar de omvang en oorzaken van verkommering en verloedering (onderzoek loopt door tot in 2002);

• brief Kamer uitwerking inzet f 30 mln. voor geleidelijke verhoging zak- en kleedgeld van cliënten van AWBZ-instellingen (juli 2000);

• landelijke invoering PGB voor begeleiding (experiment loopt tot december 2001);

• standpunt opportuniteit experimenten PGB voor overige GGZ-functies (juli 2001);

• uitvoering voorlichtingsplan Wet Bopz (continue activiteit);

• wetsvoorstel wijziging Wet Bopz inzake ambulante dwangbehandeling (streefdatum indiening: november 2000);

• wetsvoorstel wijziging Wet Bopz inzake zelfbinding (streefdatum indiening december 2000, mede afhankelijk voortgang onderzoek betreffende dit onderwerp);

• wetsvoorstel wijziging Wet Bopz inzake uitbreiding mogelijkheid tot dwangbehandeling bij gedwongen opgenomen patiënten zonder ziekte-inzicht (streefdatum indiening december 2001, mede afhankelijk voortgang onderzoek betreffende dit onderwerp);

• tweede evaluatie van de Wet Bopz (medio 2002).

Informatievoorziening

• ontwikkeling landelijk netwerk regionale informatiesystemen patiëntengegevens (streefdatum landelijk dekkend netwerk december 2001);

• standpunt monitoring geestelijke volksgezondheid en geestelijke gezondheidszorg n.a.v. advies van de Raad van Toezicht monitoring geestelijke volksgezondheid (begin 2001).

Kennisontwikkeling en overdracht

• kabinetsstandpunt RGO-advies over onderzoek in de GGZ (medio 2000);

• beleidsplan kennisoverdacht en kennisimplementatie in de GGZ (eind 2001);

• aanwijzing kenniscentra via Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (streven is medio 2002 minimaal vier centra aangewezen te hebben);

• versterken rol van het Trimbos Instituut als kennisinstituut (continue activiteit).