25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2013

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij gevraagd te reageren op de signalen die zij vanuit het ggz-veld heeft ontvangen over de contractonderhandelingen tussen ggz-instellingen en zorgverzekeraars voor het jaar 2013. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek. Ook heeft de commissie mij gevraagd om – als een van de partners van het «Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013–2014» – te bemiddelen tussen de ggz-instellingen en verzekeraars.

In het bestuurlijk akkoord is de financiële ruimte afgesproken die beschikbaar is voor de curatieve ggz in 2013 en 2014.1 Verzekeraars hebben met de ondertekening van het bestuurlijk akkoord de verplichting op zich genomen zich maximaal in te spannen om binnen de grenzen van dit macrobudgettaire kader, zorg in te kopen, waarbij zij gebonden blijven aan hun wettelijke zorgplicht. Aanbieders hebben de maximale inspanningsverplichting op zich genomen om binnen dit kader zorg te leveren, zonder dat er wachtlijsten ontstaan. Verzekeraars zijn vrij om te bepalen bij welke zorgaanbieder zij zorg willen inkopen. Daardoor kan de procentuele groei van individuele zorgaanbieders afwijken van de procentuele groei van het macrokader. Voor dit akkoord op hoofdlijnen hebben we alle drie getekend. De invulling ervan op microniveau is aan de betreffende partijen zelf. Het is niet mijn taak als minister om mij te mengen in de onderhandelingen tussen verzekeraars en ggz-instellingen.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Voor 2013 is deze ruimte € 4,153 miljard (zie bladzijde 199 van de begroting). Inclusief een loon- en prijsbijstelling van indicatief 2,75%, waar bij het afsluiten van het bestuurlijk akkoord vanuit werd gegaan, komt dit uit op € 4,267 miljard. Jaarlijks wordt bij Voorjaarsnota de werkelijke loon- en prijsontwikkeling bepaald.

Naar boven