25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 226 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2018

Hierbij bied ik u de tweede rapportage aan over de uitvoering van de Europese richtlijn 2011/70/Euratom die ik van de ANVS heb ontvangen1. Dit is een richtlijn met als doel de vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval (verder: afvalrichtlijn). Iedere drie jaar dient een rapportage over de afvalrichtlijn gemaakt te worden voor de Europese Commissie. De eerste rapportage is ook aan de Tweede Kamer aangeboden2. De inhoud van deze rapportage is grotendeels overgenomen van de rapportage voor de Joint Convention van het IAEA, die de Kamer op 12 oktober 2017 ontvangen heeft en die eveneens in het Engels geschreven was.

De rapportage bevat geen nieuw beleid, maar met deze rapportage wordt de progressie in het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof op de lange termijn zichtbaar. De rapportage laat zien hoe Nederland voldoet aan de verplichtingen uit de afvalrichtlijn. Overeenkomstig de internationale afspraken over het format wordt artikelsgewijs ingegaan op het nationale kader, de regelgevende autoriteit, de vergunninghouders, expertise en vaardigheden, financiële middelen, transparantie en de stand van zaken omtrent het nationale programma radioactief afval.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 25 422, nr. 145

Naar boven