Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625422 nr. 145

25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2016

Hierbij bied ik u de eerste rapportage over de Europese richtlijn 2011/70/Euratom (verder: afvalrichtlijn), tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval, aan1.

Inhoud rapportage

De rapportage is een verslag over de uitvoering van de afvalrichtlijn en laat zien hoe Nederland voldoet aan de verplichtingen uit de afvalrichtlijn. Met deze rapportage wordt de progressie naar het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof op de lange termijn zichtbaar. Er wordt artikelsgewijs ingegaan op het nationale kader, de regelgevende autoriteit, de vergunninghouders, expertise en vaardigheden, financiële middelen, transparantie en de stand van zaken omtrent het nationale programma radioactief afval.

Iedere drie jaar dient er een nieuwe rapportage over de afvalrichtlijn gemaakt te worden voor de Europese Commissie.

Relatie nationale programma radioactief afval

Naast de verplichting tot het schrijven van een rapportage over de afvalrichtlijn, verplicht de afvalrichtlijn tot het opstellen van een nationaal programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (verder: nationale programma). In het nationale programma radioactief afval wordt het beleid voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen van het ontstaan ervan tot aan de beheeroptie voor de lange termijn beschreven.

Het ontwerp nationale programma is op 10 februari aan het parlement aangeboden (Kamerstuk 25 422, nr. 140). Na bespreking ervan in Algemeen Overleg op 24 mei 2016 zal ik het, eventueel aangepaste, nationale programma vaststellen.

Het nationale programma dient elke 10 jaar geactualiseerd te worden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl