Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201825422 nr. 210

25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 210 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag 16 januari 2018

In het AO van 20 december jl. heb ik toegezegd uw Kamer over een aantal onderwerpen op korte termijn te informeren. Hierbij stuur ik u die informatie. Tevens informeer ik u, zoals toegezegd tijdens het VAO van 16 mei 2017 (Handelingen II 2017/18, nr. 75, item 22), naar aanleiding van de motie1 Tongeren/Wassenberg over het onderzoek naar de levering van uranium door URENCO voor de productie van tritium.

Samenwerkingsovereenkomst ANVS-FANC

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) hebben de intensievere samenwerking van de laatste jaren geformaliseerd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst is als bijlage bij deze brief opgenomen2. Ik ben blij met deze versterkte basis voor structurele samenwerking om inwoners uit onze beide landen zo goed mogelijk te informeren, beschermen en betrekken.

Briefwisseling in verband met uitvoering motie Wassenberg

In het AO van 20 december jl. heeft de Kamer verzocht om de briefwisselingen met de Duitse en Luxemburgse overheid aan de Kamer te sturen in het kader van de motie van het lid Wassenberg van 16 mei 2017.3 De briefwisselingen met de Luxemburgse en Duitse overheden is als bijlage bij deze brief opgenomen4.

Uitvoering motie Van Tongeren/Wassenberg

Naar aanleiding van de motie Van Tongeren/Wassenberg1 heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd uw Kamer nader te informeren over de berichten in de Duitse media over de vermeende levering van uranium door URENCO voor de productie van tritium voor het Amerikaanse atoomwapenprogramma. De motie is tijdens het VAO van 16 mei 2017 aangehouden in afwachting van de toegezegde informatie. In de brief van 14 september 20175, is uw Kamer hierover geïnformeerd. In aanvulling hierop meld ik dat de ANVS in de afgelopen maanden informatie ingewonnen heeft bij de autoriteiten in de Verenigde Staten. Deze geven aan de claims te hebben onderzocht en trekken de conclusie dat de berichtgeving onjuist is. Daarnaast heeft de Nuclear Regulatory Commission (NRC) bevestigd dat geen nucleair materiaal van URENCO wordt gebruikt in de Amerikaanse kerncentrale Watts Bar.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstuk 25 422, nr.193

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 25 422, nr.189

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
5

Kamerstuk 25 422, nr.206