25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2016

Op 10 februari 2016 heb ik u het ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen1 (verder: nationale programma radioactief afval) gestuurd. De Tweede Kamer heeft hier schriftelijk2 en mondeling (Algemeen Overleg van 24 mei 2016) vragen over gesteld. Door het verwerken van de beantwoording van die vragen in het nationale programma radioactief afval zijn diverse passages (o.a. over de klankbordgroep, zeer laag radioactief afval, im- en export van radioactief afval, terugneembaarheid en financiering) verduidelijkt. Het beleid is hier niet door gewijzigd. Na deze verduidelijkingen heb ik het nationale programma radioactief afval vastgesteld.

Hierbij doe ik u het door mij vastgestelde nationale programma radioactief afval toekomen3.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Kamerstuk 25 422, nr. 140

X Noot
2

Kamerstuk 25 422, nr. 144

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven