25 268
Zelfstandige bestuursorganen

nr. 48
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2008

Ingevolge artikel 42 van de Kaderwet ZBO deel ik u hierbij mee welke onder mijn departement ressorterende zelfstandige bestuursorganen (hierna: ZBO’s) onder de werking van de Kaderwet ZBO zullen worden gebracht.

Onder mijn departement ressorteren momenteel twintig (clusters van) ZBO’s. Hiervan zullen er dertien volledig onder de werking van de Kaderwet ZBO worden gebracht. Dit betreft de volgende organisaties:

– Raad voor plantenrassen

– College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB)

– Faunafonds

– Stichting SKAL

– Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

– Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

– Kwaliteitsbureau voor groenten en fruit (KCB)

– Stichting controlebureau voor pluimvee, eieren en eiproducten (CPE)

– Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

– Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (NAKTuinbouw)

– Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw

– Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij

– Borgstellingsfonds voor de Landbouw

Voor de volgende vier organisaties geldt dat de organisaties een eindig karakter hebben, of dat er een traject tot opheffing wordt ingezet, of dat deze organisaties de ZBO-status zullen verliezen:

– Kamer voor de Binnenvisserij

– Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën

– Reconstructiecommissie Midden-Delfland

– Fonds MKZ-AI

Voor de nadere context wordt verwezen naar de bijlage1 met toelichtingen per ZBO.

Omdat in al deze gevallen binnen drie jaar duidelijkheid wordt verwacht, zullen deze organisaties niet onder de werking van de Kaderwet ZBO worden gebracht.

Van het cluster «grondkamers en Centrale Grondkamers» zullen de grondkamers onder de Kaderwet ZBO worden gebracht, waarbij in ieder geval de toepassing van de artikelen 21 (beleidsregels) en 22 (vernietigingsrecht) van de Kaderwet ZBO zal worden uitgesloten. Mogelijk zal ook worden afgeweken van artikel 12 van de Kaderwet ZBO (benoeming door de Kroon in plaats van door de minister). Dit zal bij de aanpassing van de wetgeving moeten worden uitgewerkt.

De Centrale Grondkamer is een college dat met rechtspraak is belast en voldoet daarmee niet aan de definitie van «bestuursorgaan». Daardoor kan de Centrale Grondkamer niet onder de werking van de Kaderwet ZBO vallen.

Tenslotte zijn er twee (clusters van) ZBO’s die niet vallen onder de definitie van «zelfstandig bestuursorgaan» in de zin van artikel 1 Kaderwet ZBO. Dit betreft:

– Bureau Beheer Landbouwgronden/Commissie Beheer Landbouwgronden (BBL/CBL)

– Staatsbosbeheer (SBB)

De Kaderwet ZBO is dan ook niet op deze organisaties van toepassing. Omdat deze organisaties onder mijn departement ressorteren, zijn ze wel getoetst aan de uitgangspunten van deze wet. Ter informatie voeg ik mijn voornemens ten aanzien van deze organisaties bij.

In de bijlage bij deze brief zijn mijn voornemens met betrekking tot elk ZBO afzonderlijk aangegeven. Hierbij is met betrekking tot de ZBO’s die onder de werking van de Kaderwet ZBO worden gebracht, tevens aangegeven op welke termijn ik verwacht een voordracht tot een daartoe strekkende regeling te zullen doen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven