25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 augustus 2018

Hierbij bied ik u, in overeenstemming met artikel 18 van de Kaderwet ZBO’s, de Rekening en Verantwoording 2017 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) aan1.

De Rekening en Verantwoording geeft inzicht in de activiteiten van het BBL in 2017 en de daarmee samenhangende financiële resultaten. De Rekening en Verantwoording is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Conform artikel 33, derde lid, van de Wet Agrarisch Grondverkeer heb ik goedkeuring verleend aan de Rekening en Verantwoording van het BBL.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven