25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2018

Op grond van artikel 39 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen ontvangen de beide Kamers der Staten-Generaal elke vijf jaar een verslag ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan. De basis voor dit verslag wordt gevormd door een evaluatieonderzoek. Hierbij bied ik u het rapport aan inzake de evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT). In opdracht van het WODC heeft SEO i.s.m. Clear Conduct onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht door het BFT.

Het rapport treft u als bijlage bij deze brief aan1.

De evaluatie laat een overwegend positief beeld zien over de wijze waarop het BFT zich heeft ontwikkeld. Het BFT is aantoonbaar meer risicogericht gaan werken. Daarnaast voert het BFT minder a-selecte onderzoeken uit en juist meer risico-gestuurde onderzoeken op basis van concrete signalen en zelf-assessments. Deze meer risico-gestuurde onderzoeken leiden tot meer handhavingsmaatregelen. De risicogerichte aanpak is daarmee doeltreffender dan de oorspronkelijke aanpak. Dit komt ook de doelmatigheid van het toezicht ten goede.

De onderzoekers constateren dat het bureau nu toe is aan een volgende stap in zijn ontwikkeling. Deze stap bestaat uit het verbreden van het perspectief naar een integrale analyse van de markt en de maatschappelijke context van het toezicht, het dieper analyseren van de onderliggende oorzaken van problemen en het experimenteren met alternatieve toezichtsinterventies.

Ik ben verheugd over het positieve beeld dat uit de evaluatie naar voren komt. Ik herken mij in de constatering dat het BFT nu toe is aan een volgende fase.

Ik zal deze ontwikkeling voortvarend en in samenspraak met het BFT, de betrokken beroepsorganisaties en het Ministerie van Financiën vormgeven.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven