25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 164 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2018

Sinds 2013 valt de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Artikel 39, eerste lid, van die wet schrijft voor dat de betreffende Minister elke vijf jaar een verslag aan beide kamers der Staten-Generaal zendt ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan.

Hierbij ontvangt u het verslag met betrekking tot de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de CEA over de periode van 2013 tot en met 20171. Het algemeen beeld dat uit de evaluatie naar voren komt is dat de CEA als organisatie doeltreffend en doelmatig functioneert.

Ik stuur dit verslag eveneens naar de Eerste Kamer.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven