25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2017

In augustus 2010 ontving uw Kamer verslagen voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de zelfstandige bestuursorganen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)1. Deze verslagen hadden betrekking op de periode van 2005 tot en met 2009. Zij waren opgesteld op basis van het destijds geldende artikel 1:44 van de Wet op het financieel toezicht.

Sinds 2013 vallen DNB en de AFM onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Artikel 39, eerste lid, van die wet schrijft voor dat de betreffende Minister elke vijf jaar een verslag aan beide kamers der Staten-Generaal zendt ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan.

Hierbij ontvangt u de verslagen met betrekking tot de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren DNB en de AFM in de periode 2010 tot en met 20152. Ik stuur deze verslagen eveneens naar de Eerste Kamer.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Kamerstuk 32 466, nr. 1.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven