Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625268 nr. 131

25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2015

Op 25 juni 2015 heb ik met uw Kamer in een algemeen overleg gesproken over de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)(Kamerstuk 25 268, nr. 123). In dat debat heb ik toegezegd uw Kamer voor het einde van het jaar te informeren over de voortgang van de verbeteringen die worden doorgevoerd bij de NZa naar aanleiding van de conclusies die zijn getrokken in het rapport van de commissie Borstlap en de evaluatie Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) en NZa en over de mogelijke inzet van een visitatiecommissie. Met deze brief geef ik uitvoering aan deze toezegging. Achtereenvolgend zal ik in gaan op de stand van zaken van de uitvoering van de verbeterplannen van de NZa op het terrein van Informatievoorziening en informatieveiligheid, Human Resource Management (HRM) en Integriteit, de uitwerking van de versterkte Raad van Advies en de instelling van het Audit Committee. Daarnaast zal ik u met deze brief informeren over de inzet van een visitatiecommissie om de implementatie van de aangekondigde verbeteringen te monitoren. In het eerste kwartaal van 2016 zal ik u informeren over het informatiestatuut.

Nieuwe Raad van Bestuur

De nieuwe Raad van Bestuur is voortvarend gestart met het verder vormgeven van de verbeteringen in de organisatie waar de interim-voorzitter reeds een aanzet tot had gegeven. De eerste daadkrachtige stappen zijn gezet en die hebben mij ervan overtuigd dat de NZa op de goede weg is. We zijn allereerst gestart met het instellen van een nieuwe driehoofdige Raad van Bestuur. In 2015 zijn de nieuwe voorzitter en twee leden benoemd.

In de afgelopen periode heeft de Raad van Bestuur het bestuursreglement herzien. Bij deze herziening zijn de in de kabinetsreactie aangekondigde veranderingen door de NZa in het bestuursreglement verwerkt. Zo zijn de taken en het profiel van de leden van Raad van Advies en het Audit Committee beschreven. Het proces van de wijziging van het bestuursreglement is gereed. De NZa heeft het bestuursreglement bij mij ter goedkeuring ingediend. Ik heb het bestuursreglement getoetst op de onderwerpen die ik benoemd heb in de kabinetsreactie. Ik heb recent het document goedgekeurd en zend u hierbij het document toe1. Het reglement wordt binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd en treedt per 1 januari 2016 in werking.

Raad van Advies en Audit Committee

In het bestuursreglement is opgenomen dat de Raad van Advies aan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over strategische beleidsthema’s;

de strategische agenda van de NZa en nationale en internationale ontwikkelingen van de NZa. Daarnaast fungeert de Raad van Advies in brede zin als klankbord voor de Raad van Bestuur. Met de aanstelling van de leden van de Raad van Advies wordt zo spoedig mogelijk gestart na publicatie in de Staatscourant.

De taken en het profiel van het Audit Committee zijn eveneens in het bestuursreglement opgenomen. Er is beschreven dat de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd wordt geadviseerd over de beheersing van de processen op het gebied van planning en controle en het borgen van de kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering en verslaggeving; de beheersing van de processen op het gebied van HRM en de beheersing van de processen op het gebied van ICT en informatiebeveiliging, de opzet en werking van het auditbeleid en het risicomanagementbeleid. Daarnaast fungeert het Audit Committee in brede zin als klankbord voor de Raad van Bestuur. Met de aanstelling van de voorzitter en de leden van het Audit Committee wordt zo spoedig mogelijk gestart na publicatie van het bestuursreglement in de Staatscourant.

Zowel de Raad van Advies als het Audit Committee zijn er voor om de interne governance en daarmee de checks and balances van de NZa te versterken. De Raad van Advies richt zich daarbij op het strategische en inhoudelijke beleid van de NZa. Het Audit Committee richt zich op de bedrijfsvoering van de NZa. De twee organen zijn daarmee complementair aan elkaar voor de Raad van Bestuur.

In het jaarverslag van de NZa besteedt de NZa aandacht aan de adviezen van het Audit Committee en de Raad van Advies en aan de wijze waarop de Raad van Bestuur met die adviezen is omgegaan. Het jaarverslag wordt conform de kaderwet zelfstandige bestuursorganen door de NZa voor 15 maart aan de Eerste en Tweede Kamer en aan mij gezonden.

Verbeterplannen

Ik heb bij deze voortgangsrapportage een brief van de NZa van 24 november 2015 bijgevoegd over de voortgang van de verbeterplannen Informatievoorziening en informatiebeveiliging, HRM en Integriteit2. Het implementatietraject dat gestart is in 2014 en in 2015 doorliep, zal in 2016 doorgaan volgens planning. Ik heb er vertrouwen in dat de NZa met deze verbeterplannen de noodzakelijke veranderingen doorvoert. Dit vertrouwen ontleen ik onder andere aan het feit dat er een continue monitoring van de implementatie van de verbeterplannen plaatsvindt zodat de voortgang goed bewaakt wordt. In de reviews van de NZa rapporteert de NZa over de voortgang van de verbeterplannen. Tijdens de reguliere gesprekken tussen VWS en de NZa in het kader van de jaarlijkse planning en controle cyclus wordt de voortgang van de verbeterplannen als vast agendapunt besproken. Daarnaast zal het Audit Committee toezien – gelet op haar taken – op voortgang van de processen op het gebied van HRM en de beheersing van de processen op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Daarnaast draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat de adviezen van het Audit Committee voorzien van een appreciatie aan de Minister van VWS worden toegezonden. De Raad van Bestuur zal vanaf 2016 in het jaarverslag aandacht besteden aan de wijze waarop de Raad van Bestuur is omgegaan met de bevindingen en adviezen van het Audit Committee.

Visitatiecommissie

Tijdens het debat van 25 juni heb ik met uw Kamer gesproken over het al dan niet instellen van een visitatiecommissie. Ik heb u toegezegd in deze voortgangsrapportage stil te staan bij het oprichten van een visitatiecommissie bij de NZa. Het verzoek was om een visitatiecommissie in te stellen om onafhankelijk de voortgang van de verbetertrajecten en de relatie tussen de NZa en het ministerie te monitoren. Tijdens het algemeen overleg is in dit kader gerefereerd naar de visitatiecommissie bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

In het voorjaar van 2015 heeft u mijn reactie ontvangen op het rapport van de onderzoekscommissie Borstlap naar het intern functioneren van de NZa en de vijfjaarlijkse evaluatie van de Wmg en de NZa, uitgevoerd door adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). In het onderzoek van de commissie Borstlap en de evaluatie van AEF is de beoordeling van het functioneren van de NZa integraal meegenomen. Ook hebben deze twee reviews de relatie tussen de NZa en het Ministerie van VWS nader onderzocht.

Deze twee rapporten hebben geleid tot enkele acties op het gebied van het functioneren van de NZa en de relatie met het Ministerie van VWS. Op dit laatste punt heeft er een traject voor het versterken van het rolbewustzijn plaatsgevonden. Het verbeteren van het interne functioneren van de NZa heeft beslag gekregen in de verbeterplannen rondom HRM, informatievoorziening en beveiliging en integriteit. Zoals eerder aangegeven bieden deze verbeterplannen de nieuwe Raad van Bestuur een basis voor een integraal en goed beleid op deze gebieden.

Ook de instelling van het Audit Committee en de Raad van Advies zien toe op het verbeteren van het intern functioneren van de NZa. De Audit Committee heeft als taak de voortgang van de HRM, ICT en ICT-beveiliging te monitoren en daarop advies aan de Raad van Bestuur te geven. En ook de Raad van Advies dient in brede zin als klankbord voor de Raad van Bestuur en draagt daarbij een bijdrage aan de checks and balances van de governance. Beide organen gaan onafhankelijk te werk, adviseren zowel gevraagd als ongevraagd.

Ik heb van de NZa begrepen dat, nadat bovenstaande is ingeregeld er een visitatiecommissie wordt samengesteld, die over twee jaar van start gaat met het monitoren van de voortgang van de verbeteractiviteiten.

Met bovenstaande maatregelen ben ik ervan overtuigd dat de checks and balances adequaat zijn ingeregeld en dat de NZa in staat wordt gesteld om als onafhankelijke en adequate toezichthouder op te treden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.