25 268 Zelfstandige bestuursorganen

Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2015

Krachtens artikel 39 van de Kaderwet zbo’s ontvangen de beide Kamers der Staten-Generaal elke 5 jaar een verslag ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van een zelfstandig bestuursorgaan. Hiertoe stuur ik u bijgaande evaluatie van het Kadaster ter opvolging van de voorgaande van 20101.

Ik heb de evaluatie laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau: Andersson Elffers Felix (AEF). Het onderzoek richtte zich op een aantal aspecten:

 • Dienstverlening

 • Externe samenwerking

 • Organisatiestructuur, werkprocessen en ICT-voorzieningen

 • Bedrijfsvoering en financiën

 • Personeel en cultuur

 • Sturing en governance

Conclusies

Hieronder geef ik in het kort de belangrijkste conclusies weer, geciteerd uit het rapport.

Overall functioneren

Het algemene beeld van AEF is dat het Kadaster zijn taken op een kwalitatief hoogwaardige manier uitvoert. De activiteiten in het domein van zowel de rechtszekerheid als de geo-informatie worden professioneel ingevuld, waarbij de dienstverlening te karakteriseren is als deskundig, objectief, nauwkeurig en betrouwbaar. In de afgelopen periode is daarnaast de klantgerichtheid toegenomen.

Het Kadaster heeft zich de afgelopen periode meer en meer ontwikkeld tot een organisatie die niet alleen zijn taken naar de letter van de wet uitvoert, maar die zich daarnaast ook inspant om zijn maatschappelijke relevantie te vergroten. Dit is gebeurd in een moeilijke periode, waarin er door de conjuncturele ontwikkelingen een sterke druk stond op het verlagen van de kosten. Het Kadaster is er in deze periode in geslaagd om het verbeteren van de dienstverlening hand in hand te laten gaan met het terugdringen van de formatie.

Doeltreffendheid

AEF constateert dat de doeltreffendheid van het Kadaster zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld heeft en dat de organisatie zijn maatschappelijke meerwaarde binnen het domein van zowel rechtszekerheid als geo-informatie heeft vergroot. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de toegenomen tevredenheid van afnemers over de dienstverlening van het Kadaster. Deze afnemers en ook andere belanghebbenden zijn overwegend positief over de producten en diensten die het Kadaster levert, en waarderen deze met een ruime voldoende. Daarnaast oordelen ze positief over de ontwikkeling in de klantgerichtheid van het Kadaster. De organisatie is zich in de afgelopen jaren naar hun oordeel steeds sterker op de behoeften van deze afnemers gaan richten en spant zich ook meer en meer in om aan deze behoeften invulling te geven.

Doelmatigheid

Ook voor de doelmatigheid constateert AEF dat deze de afgelopen jaren verbeterd is. Door een groot aantal initiatieven is het Kadaster in staat geweest om zijn takenpakket tegen lagere kosten uit te voeren. Dit is, gezien het vaste karakter van een substantieel deel van de kosten, niet zozeer een gevolg van een conjuncturele aanpassing op de korte termijn, maar meer een structurele beweging op de lange termijn.

Governance

Voor de governance van het Kadaster constateert AEF dat deze voldoet aan de wettelijke vereisten en in lijn is met de doelen van het kabinetsbeleid. Het model dat gehanteerd wordt, is evenwichtig ingericht en bevat voldoende checks and balances. Het stelt de Minister in staat om zijn verantwoordelijkheden waar te maken.

Ik deel bovenstaande conclusies. Hoewel het algemene beeld positief is zijn er ook mogelijkheden voor verdere verbetering; deze worden hieronder beschreven bij de aanbevelingen.

Opvolging voorgaande evaluatie

AEF is nagegaan hoe de aanbevelingen uit de voorgaande evaluatie uit 2010 zijn opgevolgd. Op alle punten is actie ondernomen. Wel geldt dat nog niet alles is afgerond. Deze punten komen terug in de aanbevelingen van de huidige evaluatie en worden in dat kader verder opgepakt.

Aanbevelingen

Op basis van zijn bevindingen doet AEF de volgende aanbevelingen:

 • 1. Acteer als Kadaster sterker vanuit een samenhangende strategische agenda, waarin de maatschappelijke opgaven centraal staan.

 • 2. Vergroot de slagkracht van het Kadaster in het realiseren van innovatieve ontwikkelingen in de dienstverlening.

 • 3. Vergroot de voorspelbaarheid van het Kadaster daar waar het gaat om de omgang met economische activiteiten.

 • 4. Geef prioriteit aan het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de ICT van het Kadaster.

 • 5. Scherp de financiële sturing aan, zowel extern in de sturingsrelatie met het Ministerie van IenM als intern als onderdeel van de eigen bedrijfsvoering.

 • 6. Ontwikkel en implementeer een strategisch plan dat beschrijft op welke wijze het Kadaster omgaat met de uitdagingen op het gebied van personeel.

 • 7. Stuur het Kadaster vanuit het Ministerie van IenM beleidsmatig aan op basis van een heldere ambitie en een gerichte interventiestrategie.

 • 8. Geef een vervolg aan de professionalisering van het toezicht op het Kadaster door de introductie van een integraal toetsingskader.

 • 9. Investeer als Ministerie van IenM en Kadaster in het verder verbeteren van de onderlinge sturings- en samenwerkingsrelatie.

Ik neem alle aanbevelingen over en heb reeds overleg gevoerd met het Kadaster over de wijze waarop hier invulling aan zal worden gegeven. Een aantal aanbevelingen zal leiden tot afgeronde «producten» (bijv. herijkte afspraken over het eigen vermogen en kostendekkendheid); andere aanbevelingen vereisen permanente aandacht en krijgen daarom een plek in de reguliere activiteiten (bijvoorbeeld verbeteren van de sturings- en samenwerkingsrelatie). Daarnaast wordt aan enkele aanbevelingen ook gewerkt in het kader van de algemene verbetermaatregelen naar aanleiding van de evaluatie van de toezichtvisie van IenM. Het geheel zal bijdragen aan een verdere verbetering van de taakuitvoering en het maatschappelijke belang van het Kadaster.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven