Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725161 nr. 12

25 161
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID BEINEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 24 april 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, vervalt, onder weglating van de aanduiding 2 voor punt 2, punt 1.

II

In artikel I, onderdeel F, wordt na artikel 11.8 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11.8a. Regionale studiecentra

De Open Universiteit kent regionale studiecentra, waar voorlichting, studie-advisering en studiebegeleiding worden verzorgd. Zij worden ingesteld dan wel opgeheven door het college van bestuur onder goedkeuring van Onze minister.

III

In artikel I, onderdeel H, wordt na artikel 11.8 ingevoegd: Artikel 11.8a. Regionale studiecentra

Toelichting

Dit amendement beoogt de instelling dan wel de opheffing van regionale studiecentra te onderwerpen aan de goedkeuring van de minister. In het wetsvoorstel is dat een bevoegdheid van het college van bestuur en de raad van toezicht waarop de minister (en indirect via hem de Kamer) weinig of geen invloed kan uitoefenen.

Beinema


XNoot
1

Vervanging i.v.m. wijziging in de toelichting.