Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 25124 nr. 88

Gepubliceerd op 7 februari 2018 13:21

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2018

In mijn brief van 8 november 2017 (Kamerstuk 25 124, nr. 87) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de vernieuwing van C2000 en de vertraging die hierin is ontstaan. In de technische briefing van 21 november jl. zijn leden van uw Kamer nader geïnformeerd over de huidige stand van zaken en alle overwegingen die bij de vernieuwing van het communicatienetwerk van onze hulpverleners een rol spelen. De veiligheid van de hulpverleners, de impact op het werk van de hulpverleningsdiensten en de continuïteit van de communicatie staan daarbij voorop. Ik informeer u met deze brief over de nieuwe planning en het migratiescenario naar aanleiding van het advies van de stuurgroep vernieuwing C2000.

De stuurgroep heeft mij positief geadviseerd over een nieuwe, gefaseerde, planning. Hierin wordt het nieuwe spraaknetwerk van C2000 in de tweede helft van 2018 in gebruik genomen door deze aan te sluiten op de huidige radiobediening in de meldkamers. In 2019 wordt in deze planning vervolgens de nieuwe radiobediening aangesloten en in gebruik genomen. Het nieuwe alarmeringsnetwerk zal in de zomer van 2018 operationeel worden. Ik neem dit advies over en licht in deze brief de gemaakte keuzen toe.

De scope van de vernieuwing

Zoals in de technische briefing is toegelicht bestaat de vernieuwing van het C2000 systeem uit drie delen:

  • De vernieuwing van het spraaknetwerk C2000. Contractpartner Hytera vervangt hiervoor alle hard- en software in de ruim 600 masten. Dit merken de gebruikers niet tot nauwelijks. Doordat gebruik wordt gemaakt van extra frequentieruimte moeten wel alle portofoons en mobilofoons worden geherprogrammeerd.

  • De vernieuwing van de radiobediening. Contractpartner Eurofunk vervangt hiervoor alle radiobedienapparatuur voor C2000 in de meldkamers. Om met deze nieuwe bediening te kunnen werken moeten alle centralisten in de meldkamers worden opgeleid.

  • De vernieuwing van het alarmeringsnetwerk P2000 door contractpartner 2Way.

In de oorspronkelijke planning werd voorzien in een gelijktijdige, integrale, oplevering van deze drie delen van het systeem. In de nieuwe planning is hierin een fasering aangebracht die rekening houdt met het belang om het spraaknetwerk in 2018 te vervangen en om voor de vernieuwing van de radiobediening in de meldkamers ruimer de tijd te nemen.

Planning van de migratie

Zoals ik in mijn eerdere brief (Kamerstuk 25 124, nr. 87) heb aangegeven heeft het programma IVC, direct nadat de leveranciers aangaven meer tijd nodig te hebben, opdracht gegeven voor het opstellen van een herstelplan en een nieuwe planning. Er zijn door software-auditor Xebia twee externe audits op de architectuur en de kwaliteit van de software van het vernieuwde C2000 systeem uitgevoerd bij Hytera en Eurofunk. Deze hebben uitgewezen dat er voldoende basis is om de plannen verder uit te laten werken door de leveranciers. De audits hebben een beeld gegeven van de systeemarchitectuur met een focus op de schaalbaarheid, de prestaties en de stabiliteit van de software op dit moment alsook de integratie van het systeem. De auditinstantie oordeelt dat er geen significante bevindingen in de architectuur zijn die een succesvolle migratie in de weg staan. In de technische briefing heeft de auditinstantie hierop nog een nadere toelichting gegeven.

Daarnaast heeft het programma IVC de leveranciers opdracht gegeven de wijze waarop invulling is gegeven aan de gestelde functionele eisen van het geïntegreerde systeem te demonsteren aan de toekomstige gebruikers en beheerders. In de periode oktober tot en met december 2017 hebben de leveranciers de werking van het geïntegreerde systeem laten zien (bijvoorbeeld het afhandelen van noodoproepen en het koppelen van gespreksgroepen) en uitleg gegeven over de bediening aan de gebruikers in de meldkamers. Hieruit werd duidelijk dat meer tijd genomen moet worden om de functionele werking van de radiobediening van het systeem en de processen in de meldkamers met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit leidt tot aanpassingen in de werkprocessen van gebruikers en beheerders dan wel in het nieuwe systeem. Ik hecht eraan dat dit proces zorgvuldig plaatsvindt.

In mijn eerdere brief heb ik aangegeven dat het vaststellen van een nieuwe migratiedatum maximale zekerheid vereist om te voorkomen dat wederom een voor alle hulpverleningsdiensten en het ministerie complexe herplanning moet plaatsvinden. Tegelijkertijd betreft de vernieuwing van C2000 een omvangrijk en complex ICT-project waarbij in de planning en de implementatie altijd enige onzekerheid resteert. De laatste door de leveranciers opgestelde integrale planning voor de oplevering van het vernieuwde C2000 leverde onvoldoende zekerheid dat de volledige migratie van het systeem in 2018 zou plaatsvinden. De stuurgroep adviseert mij in dit kader de migratie van het spraaknetwerk onafhankelijk te maken van de radiobediening en deze in de tweede helft van 2018 te laten plaatsvinden. Dit betreft de migratie die (nog steeds) in één keer voor het gehele land moet plaatsvinden.

De aansluiting van de nieuwe radiobediening in de meldkamers zal daarna in 2019 plaatsvinden. Hiermee vindt een fasering in de migratie plaats waarbij het nieuwe spraaknetwerk eerst in gebruik wordt genomen en centralisten nog blijven werken met de huidige radiobediening in de meldkamers. Deze fasering maakt een migratie naar het nieuwe spraaknetwerk in 2018 mogelijk en borgt daarmee de continuïteit van de communicatie met C2000 voor de komende jaren. De rol van de onafhankelijke testinstantie en het uitvoeren van pilots en bedrijfstesten voor de migratie blijven hierin ongewijzigd.

Een aantal van de nieuwe functionaliteiten van het vernieuwde C2000 komt beschikbaar bij ingebruikname van de nieuwe radiobediening in 2019. Het gaat hierbij om de functionaliteit van «free seating» (plaats onafhankelijk werken) en de mogelijkheden van terugmelding en encryptie bij het alarmeringsnetwerk P2000. De nieuwe radiobediening zal in gebruik worden genomen als ook deze volledig getest en geaccepteerd is. De planning van de ingebruikname en de opleidingen van de centralisten hiervoor, zullen in nauwe afstemming met de meldkamers worden vastgesteld. In die gevallen waar samenvoegingen van meldkamers hinder ondervinden van de planning van de migratie naar het vernieuwde C2000 wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Voor de nieuwe, samengevoegde, meldkamer in Rotterdam is door partijen gezamenlijk tot een oplossing gekomen waarbij de planning is dat deze nog voor de zomer van 2018 in gebruik wordt genomen.

De financiële consequenties van deze gefaseerde planning passen binnen het meerjarig budgettair kader dat beschikbaar is voor de investering en exploitatie van het vernieuwde C2000. De contracten met de leveranciers bevatten de investerings- en exploitatiekosten van het vernieuwde systeem voor de volledige duur van het contract (max. 10 jaar). Latere oplevering van het systeem leidt tot verkorting van de duur van de contracten en daarmee tot verkorting van de terugverdientijd voor de leveranciers. Hiermee ligt het financiële risico van een latere oplevering van het vernieuwde systeem in hoge mate bij de leveranciers. De totale investering in het nieuwe systeem voor het Ministerie van JenV wordt door een latere oplevering lager. Latere oplevering leidt er wel toe dat het huidige systeem langer dient te worden onderhouden en dat de kosten van de interne programmaorganisatie voor het Ministerie van JenV langer zullen doorlopen.

Continuïteit huidige netwerk

Hoewel de vervanging van het spraaknetwerk in de huidige planning is voorzien in 2018, wordt een zekerheidsmarge ingebouwd voor eventuele ondersteuning van het huidige netwerk in 2019. Ik heb een vijftal leveranciers, waaronder die van het huidige C2000, gevraagd een passende aanbieding voor ondersteuning van het huidige netwerk in 2019 te doen. Inmiddels heeft gunning hiervan plaatsgevonden.

Ten slotte

De vernieuwing van het communicatienetwerk C2000 komt tot stand door de gezamenlijke inspanning van de leveranciers, de programmaorganisatie en de gebruikers en beheerders van politie, brandweer, ambulancediensten en het Ministerie van Defensie. Het traject heeft tot doel de communicatie van onze hulpverleners voor de komende jaren te borgen. Zorgvuldigheid, continuïteit en risicobeheersing gaan daarbij te allen tijde voor snelheid. Ik zal uw Kamer voor de zomer van 2018 nader informeren over de voortgang van het programma.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl