25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2017

Op 5 oktober jl. heeft u mij verzocht om aanvullende informatie ten behoeve van de technische briefing over de vernieuwing van het C2000 systeem. Graag ga ik onderstaand in op uw verzoek. In de bijlage heb ik een overzicht opgenomen over de achtergrond van de vernieuwing van het C2000 systeem1.

Aanleiding voor het verzoek tot de technische briefing

Om uw controlerende rol te kunnen vervullen bij de vernieuwing van C2000 heeft u verzocht om een besloten technische briefing, mede ingegeven door de schijnbare tegenstelling in de voortgangsberichten in juni en juli van 2017 (Kamerstuk 25 124 en 29 517, nr. 85 en Kamerstuk 25 124, nr. 86). In het Algemeen Overleg met uw Kamer op 29 juni jl. (Kamerstuk 29 517, nr. 125, p. 11) heeft mijn ambtsvoorganger aangegeven: «Wij blijven iedere vervolgstap afwegen of het gaat, zoals het moet gaan. Maar wij blijven mikken op het najaar, want als we de einddatum weghalen, brengt dat ook weer een verkeerde dynamiek met zich mee». Op 20 juli is vervolgens aangegeven dat de oplevering en het zorgvuldig testen van het systeem meer tijd vragen.

Achtergrond van de verschillende voortgangsberichten

Graag licht ik de achtergrond van de verschillende voortgangsberichten toe.

Een oplevering van het systeem in de zomer van 2017 werd tot en met het moment van het algemeen overleg met uw Kamer door de leveranciers als haalbaar gezien. Op 30 juni jl., een dag na afloop van het algemeen overleg met uw Kamer, gaven de leveranciers aan de oplevering van het nieuwe systeem in de zomer van 2017 alsnog niet haalbaar te achten. Dat maakte dat er onvoldoende tijd overbleef om de operationele voorbereiding op de migratie te voltooien. Daarop is besloten de migratiedatum in november los te laten en opdracht te geven voor het opstellen van een nieuwe planning. Nadat dit besluit in alle zorgvuldigheid was genomen, heb ik uw Kamer hierover geïnformeerd per brief op 20 juli (Kamerstuk 25 124, nr. 86).

Het is een weloverwogen keuze geweest om zo lang mogelijk vast te houden aan een eenduidige overgang in het najaar. Hoewel er eerder wel signalen waren dat er een risico was op een latere oplevering heeft dit niet geleid tot een aanpassing van de planning. De belangrijkste reden om hier niet toe over te gaan in een eerder stadium was dat de druk op de planning ook een functie aan de zijde van de gebruikers en programmaorganisatie had. Het ministerie en de hulpverleningsdiensten hebben op basis van deze planning reeds voorbereidingen getroffen om een migratie in het najaar van 2017 te realiseren. Het in een vroeg stadium verschuiven van de migratiedatum heeft het risico in zich dat ook de planning van de rand voorwaardelijke trajecten wordt losgelaten. Aan de zijde van de gebruikers en de programmaorganisatie zijn met het behouden van de druk op een concrete opleverdatum belangrijke stappen genomen voor de uiteindelijke realisatie van het vernieuwde C2000, zoals het opnieuw programmeren van de portofoons en mobilofoons voor het nieuwe netwerk, de aanpassingen in de meldkamers en het bij de kolommen en meldkamers verzamelen en ordenen van de data voor het nieuwe systeem.

Maatregelen naar aanleiding van de ontstane vertraging

Direct nadat de leveranciers aangaven meer tijd nodig te hebben is opdracht gegeven voor het opstellen van een herstelplan en een nieuwe planning. Er zijn door software-auditor Xebia twee externe audits op de architectuur en de kwaliteit van de software van het vernieuwde C2000 systeem uitgevoerd bij Hytera en Eurofunk. Deze hebben uitgewezen dat er voldoende basis is om de plannen verder uit te laten werken door de leveranciers. De audits hebben een beeld gegeven van de systeemarchitectuur met een focus op de schaalbaarheid, de prestaties en de stabiliteit van de software op dit moment alsook de integratie van het systeem. De auditinstantie oordeelt dat er geen significante bevindingen in de architectuur zijn die een succesvolle migratie in de weg staan. De nieuwe planning van de leveranciers zal ook worden beoordeeld door de onafhankelijke externe testinstantie Valori.

Omdat de leveranciers niet op het afgesproken moment het geïntegreerde systeem opleveren is door het programma IVC ingegrepen en is de controle op de voortgang van alle integratiewerkzaamheden bij de leveranciers verscherpt. Dit betekent ook dat binnen het programma IVC de sturing op de drie contracten binnen één team is samengebracht. Dit team is verantwoordelijk voor zowel de verscherpte controle als de integrale sturing op de drie contracten. Bij de leveranciers is afgedwongen dat een integrale projectmanager van een van de partijen optreedt als vertegenwoordiger van de drie leveranciers ter bevordering van de integrale oplevering.

Om het acceptatieproces te bevorderen heeft het programma IVC de leveranciers ook opdracht gegeven de wijze waarop invulling is gegeven aan de gestelde functionele eisen te demonsteren aan de toekomstige gebruikers en beheerders. In de periode oktober tot en met december laten de leveranciers de werking van het systeem zien (bijvoorbeeld het afhandelen van noodoproepen en het koppelen van gespreksgroepen) en geven ze uitleg over de bediening. Dit kan leiden tot aanpassingen in de werkprocessen van gebruikers en beheerders dan wel in het nieuwe systeem.

Voor het ontwerp van de landelijke ICT-voorziening van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is uitgegaan van de specificaties van het vernieuwde C2000. In nauwe afstemming met de LMO wordt bekeken wat een nieuwe planning voor IVC betekent voor de (samenvoeging van) meldkamers. Voor de nieuwe meldkamers Rotterdam, Haarlem en Den Bosch bestaat specifieke aandacht voor de consequenties van de nieuwe planning.

Het vaststellen van een nieuwe planning

Het vaststellen van een nieuwe migratiedatum vereist maximale zekerheid om te voorkomen dat wederom een voor alle hulpverleningsdiensten en het ministerie complexe herplanning moet plaatsvinden. Op dit moment worden mogelijke onzekerheden in de planning in kaart gebracht en zo veel als mogelijk weggenomen.

Het bepalen van de migratieperiode hangt af van de oplevering van het systeem, de migratievoorbereidingen, geplande evenementen en de mate waarin het werk van de hulpdiensten ruimte laat voor de migratie. Inmiddels is helder dat de migratie niet eerder dan de zomer van 2018 zal plaatsvinden. In januari 2018 wordt de nieuwe planning beoordeeld en wordt bepaald in welke periode de migratie daadwerkelijk kan plaatsvinden.

Continuïteit huidige netwerk

De stuurgroep Vernieuwing C2000 heeft verzocht de staat van het huidige netwerk door de beheerder te laten onderzoeken. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het huidige netwerk nog steeds robuust en stabiel is. De nieuwe planning van het programma IVC impliceert dat het huidige netwerk langer gebruikt wordt en dat hierin ook altijd een zekerheidsmarge moet worden opgenomen. Ik tref maatregelen om het gebruik van het huidige systeem ook na 2018 nog voldoende te garanderen. In dit kader loopt een brede verkenning naar de mogelijkheden.

Tot slot

Ten slotte merk ik op dat bij alle overwegingen rondom de vernieuwing de veiligheid van onze hulpverleners en de impact op het werk van onze hulpdiensten voorop staat. Bij de implementatie van de vernieuwing worden de risico’s zorgvuldig en in nauwe afstemming met de gebruikers en beheerder gewogen. De keuze om meer tijd te nemen voor een zorgvuldige implementatie is eveneens in nauwe afstemming met het gebruikersveld genomen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven