25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juli 2017

In mijn brief van 26 juni jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken aangaande de Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC), de realisatie van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) en 112 voor doven en slechthorenden.1 In deze brief informeer ik u over een recente ontwikkeling in de vernieuwing van C2000.

Naast alle mijlpalen die zijn behaald in de vernieuwing van C2000 heb ik in mijn eerdere brief aangegeven dat de risico’s die mogelijk van invloed zijn op de vernieuwing van C2000 continu worden gewogen op kans en mogelijke impact. De afgelopen week is duidelijk geworden dat de oplevering van het nieuwe systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vraagt. Het standaardiseren en in het systeem opnemen van de gegevens van ruim 80.000 portofoons en mobilofoons, ruim 11.000 gebruikersgroepen en de beproefde rollen en rechten van de ruim 2.200 centralisten vraagt eveneens meer tijd om risico’s in het gebruik van het systeem in de toekomst te voorkomen. Daarmee zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden. De onafhankelijke externe testinstantie ondersteunt deze gekozen lijn. In goede samenwerking met alle betrokken partijen zal de komende periode worden bezien wat de gevolgen hiervan zijn en hoe deze kunnen worden opgelost. De inzet is daarbij de lopende deeltrajecten, zoals de herprogrammering van de portofoons en mobilofoons en de opleidingen voor de centralisten, zoveel als voor alle partijen mogelijk conform de huidige planning doorgang te laten vinden. De continuïteit van het huidige C2000 systeem blijft geborgd.

De definitieve migratie zal in gang worden gezet als aan alle randvoorwaarden is voldaan. Hierbij wegen de veiligheid van onze hulpverleners en de impact op het werk van de hulpdiensten het zwaarst mee in de beoordeling. Het advies van de onafhankelijke testinstantie heeft hierin een zwaarwegende rol.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Kamerstukken 25 124 en 29 517, nr. 85

Naar boven