Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201425087 nr. 75

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2014

Tijdens het ordedebat van 18 maart jl. (Handelingen II 2013/14, nr. 64, Regeling van Werkzaamheden) heeft het lid Omtzigt (CDA) gevraagd naar een brief ter toelichting van het beleid betreffende de rol van ambassades bij voorlichting over het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. In deze brief treft u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, en ter aanvulling van de beantwoording van de Kamervragen van de leden Van Ojik, Klaver en Omtzigt over de Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade hierin speelt (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1444), de gevraagde toelichting aan.

Het faciliteren en organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over handelen met of investeren in Nederland is onderdeel van het standaard takenpakket van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Tijdens deze bijeenkomsten worden de omstandigheden voor het ondernemen in Nederland toegelicht. In vergelijking met enkele decennia geleden zijn er veel meer landen die een goed vestigingsklimaat voor buitenlandse ondernemingen kunnen bieden. Daarom krijgen gunstige condities voor vestiging in Nederland bijzondere aandacht tijdens de voorlichting. Het gaat om zaken als het scholingsniveau van de beroepsbevolking, de kwaliteit van de infrastructuur, de toegang tot de Europese markt, de politieke en juridische stabiliteit, alsook onze fiscale faciliteiten. Deze laatste vormen een onderdeel van «een pakket» waarmee ons land voldoende aantrekkingskracht moet behouden op een gevarieerd geheel aan buitenlandse investeringen die met reële activiteiten bijdragen aan werkgelegenheid en een sterke economische structuur.

Er vindt geen centrale registratie plaats van de voorlichtingsbijeenkomsten en van de aanbieders van informatie over het ondernemingsklimaat in Nederland op deze bijeenkomsten. Het is dan ook niet mogelijk om hun presentaties op te vragen ten behoeve van beschikbaarstelling aan de Kamer.

Nederland onderschrijft volledig het OESO/G20 actieplan tegen de uitholling van belastinggrondslagen als gevolg van bepaalde belastingplanningsmethoden van multinationale ondernemingen. De voorlichtingsbijeenkomsten op de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland over het Nederlandse vestigingsklimaat worden veelal door (lokale vestigingen van) de «Netherlands Foreign Investment Agency» (NFIA) georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten wordt beklemtoond dat de NFIA alleen bedrijven assisteert die reële activiteiten («substance») opleveren in Nederland. De voorlichtingsbijeenkomsten dienen dan ook expliciet niet voor informatie over kunstmatige constructies voor belastingontwijking, maar hebben het aantrekken van reële economische activiteiten tot doel conform instructie aan de Nederlandse vertegenwoordigingen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans