Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125087 nr. 261

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 261 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2020

Hierbij verstrek ik, ter informatie, aan uw Kamer het OESO-document met daarin de peer review rapporten inzake country-by-country reporting (3e fase)1. Hiermee geef ik gevolg aan de toezegging uit de brief van mijn ambtsvoorganger van 14 april 2017 aan uw Kamer2. Mijn ambtsvoorganger heeft uw Kamer in zijn brief van 8 juni 20183 geïnformeerd over de 1e fase van de peer review en met een brief van 20 september 20194 over de 2e fase van de peer review.

De 3e fase van de peer review richt zich op de implementatie van wet- en regelgeving met betrekking tot country-by-country reporting en de internationale gegevensuitwisseling. Uit de publicatie blijkt dat de OESO positief is over de wereldwijd geboekte voortgang met de implementatie van deze minimum standaard.

Nederland voldoet aan de minimum standaarden zoals geformuleerd in BEPS actiepunt 13. Er zijn geen aanbevelingen voor Nederland.

De peer review bestaat uit drie fases. Met deze derde fase is de peer review afgerond. Vanuit de OESO zullen overigens wel evaluaties plaats blijven vinden. Indien hier relevante ontwikkelingen uitkomen, zal ik u daar over informeren.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 34 651, nr. 14

X Noot
3

Kamerstuk 25 087, nr. 206.

X Noot
4

Kamerstuk 25 087, nr. 247.