Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025087 nr. 247

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 247 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

Hierbij verstrek ik, ter informatie, aan uw Kamer het OESO-document met daarin de peer review rapporten inzake country-by-country reporting (2e fase) en het begeleidende persbericht van de OESO van 3 september 2019. Beide documenten zijn als bijlage opgenomen1. Hiermee geef ik gevolg aan de toezegging uit de brief van mijn ambtsvoorganger van 14 april 2017 aan uw Kamer2. Ik heb uw Kamer in mijn brief van 8 juni 20183 geïnformeerd over de 1e fase van de peer review.

De 2e fase van de peer review richt zich op de implementatie van wet- en regelgeving met betrekking tot country-by-country reporting en de internationale gegevensuitwisseling. Nederland voldoet aan de minimum standaarden zoals geformuleerd in BEPS actiepunt 13. Er zijn geen aanbevelingen voor Nederland. Gedurende 2019 en 2020 volgt nog een 3e fase van de peer review.

Uit het persbericht blijkt dat de OESO positief is over de wereldwijd geboekte voortgang met de implementatie van deze minimum standaard.

Ik hoop met deze brief uw Kamer naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 34 651, nr. 14.

X Noot
3

Kamerstuk 25 087, nr. 206.