Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725052 nr. 14

25 052
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJKE

Ontvangen 18 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel VII wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIIA

De Wet belasting zware motorrijtuigen wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 10 wordt een nieuw artikel ingevoegd. luidende:

Artikel 10a

Het tarief bedraagt voor een tijdvak van één jaar voor motorrijtuigen, niet zijnde een autobus, die zijn bestemd om hoofdzakelijk te worden aangedreven door een kracht die wordt ontleend aan vloeibaar gemaakt petroleumgas als bedoeld in artikel 26, zesde lid, van de Wet op de accijns of aan aardgas

a. met twee assen f 250;

b. met drie assen f 725;

c. met vier assen of meer f 1480.

Toelichting

Op dit moment vinden enkele experimenten plaats met het ombouwen van vrachtwagens met diesel-motoren naar LPG-motoren. Vanwege de schonere LPG-techniek krijgen bussen een korting op de Motorrijtuigenbelasting. Dit amendement regelt een vergelijkbare korting voor de vrachtwagens op LPG.

Vrachtwagens met LPG-motor krijgen het Europese minimum-tarief voor MRB.

Van Dijke