24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 777 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN NISPEN

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanbesteding van de medische zorg binnen het gevangeniswezen tot grote problemen aanleiding geeft;

overwegende dat het te vaak voorkomt dat niet aan de behoefte en de uitvraag van de directies wordt voldaan;

van mening dat niet de laagste prijs, maar de kwaliteit en de relatie en de opgedane ervaring leidend moeten zijn;

overwegende dat het Specialistisch Inkoop Centrum te veel op geld stuurt en niet op de behoefte van inrichtingen;

verzoekt de regering, ten aanzien van de aanbesteding van de medische zorg pas op de plaats te maken en met de directeuren van de p.i.'s in gesprek te gaan over hoe de medische zorg het beste kan worden ingericht, waarbij maatwerk mogelijk wordt en de wensen van de vestigingsdirecteuren doorslaggevend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Nispen

Naar boven