Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024587 nr. 758

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 758 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 januari 2020

Op 13 februari 2017 is het rapport «Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis» aan uw Kamer aangeboden.1 Deze pilot was onderdeel van een reeks pilots omtrent het verbeteren van het leefklimaat in de penitentiaire inrichtingen, waaronder een pilot in PI Nieuwegein. De pilot in PI Nieuwegein is inmiddels ook geëvalueerd. Ik bied dit evaluatierapport getiteld «Het effect van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van gedetineerden: een experiment in een penitentiaire inrichting» hierbij aan uw Kamer aan2. De evaluatie is uitgevoerd door de universiteiten van Tilburg en Leiden.

Op dit moment maak ik een overkoepelende analyse van de resultaten van alle pilots leefklimaat in de penitentiaire inrichtingen. In het voorjaar 2020 zal ik uw Kamer daarover nader informeren en u in een beleidsreactie mijn standpunt doen toekomen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 24 587, nr. 674

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl