24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 739 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2018

Om voortgezet crimineel handelen in detentie te voorkomen, worden telefoongesprekken van gedetineerden opgenomen. Uitzondering hierop zijn gesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat. Deze gesprekken worden conform afspraken met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op basis van nummerherkenning uitgesloten van opname. De NOvA levert daartoe de actuele telefoonnummers van advocaten aan. Uw Kamer is hierover bij brieven van 1 augustus 2013 en 27 juni 2016 door mijn voorgangers geïnformeerd.1 In dit verband werkt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), met uitzondering van Detentiecentrum Rotterdam en de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, met het systeem «Telefonie voor Justitiabelen».

Afgelopen week is naar aanleiding van een signaal van de NOvA gebleken dat zich een systeemfout heeft voorgedaan in «Telefonie voor Justitiabelen». In gevallen waarin telefoonnummers van advocaten vaker dan één keer in de telefoonvoorziening voorkwamen, zijn gesprekken tussen advocaten en gedetineerden ten onrechte niet uitgesloten van opname.

Ik vind het onacceptabel dat de vertrouwelijkheid van gesprekken tussen advocaten en gedetineerden onvoldoende gewaarborgd is geweest. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is juist deze vertrouwelijkheid van wezenlijk belang. Cruciaal is uiteraard de vraag wat er met abusievelijk opgenomen gesprekken is gebeurd en of deze zijn uitgeluisterd. Ik heb dan ook besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de omvang, duur en consequenties van de aan het licht gekomen systeemfout. Ik ga hierover in overleg met de NOvA en zal u over de uitkomsten van het onderzoek nader informeren.

Daarnaast heeft DJI direct actie ondernomen om de systeemfout te herstellen. Het systeem is zodanig aangepast dat alle nummers van advocaten alsnog zijn geblokkeerd, zodat deze gesprekken uitgesloten zijn van opname. Verder is de historie van reeds opgenomen gesprekken opgeschoond, waarbij ruim 3000 gesprekken zijn gewist. Hierbij is van belang dat er op grond van artikel 23a van de Penitentiaire maatregel een bewaartermijn van acht maanden geldt voor opgenomen gesprekken. Gesprekken van vóór die tijd waren reeds gewist. Ook heeft DJI een melding gedaan van voormelde systeemfout bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 29 279, nr. 169 en Kamerstukken 24 587 en 29 911, nr. 658.

Naar boven