24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 698 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2017

Bij brief van 18 januari 2017 bood ik, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het rapport aan van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (hierna: het «CPT») naar aanleiding van het zesde reguliere bezoek aan Nederland (Kamerstuk 24 587, nr. 671).

In deze brief werd toegezegd dat de Kamer zou worden geïnformeerd over de regeringsreactie op dit rapport. Graag bied ik u hierbij de toegezegde reactie aan op het desbetreffende rapport, zoals ik deze ook heb toegezonden aan de President van het CPT1.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven