Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201724587 nr. 671

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 671 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2017

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het rapport aan van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (hierna: het «CPT») naar aanleiding van het zesde reguliere bezoek aan Nederland1.

Het CPT is een onafhankelijk comité van de Raad van Europa dat bevoegd is plaatsen te bezoeken waar personen door een overheidsinstantie van hun vrijheid worden beroofd, zoals politiebureaus, penitentiaire inrichtingen, TBS-klinieken, verpleeg- en verzorgingshuizen, en plaatsen voor vreemdelingenbewaring. Het CPT heeft onbeperkte toegang tot elke plaats binnen de rechtsmacht van het Koninkrijk waar personen tegen hun wil worden vastgehouden. In de detentiefaciliteiten heeft het CPT toegang tot alle ruimtes. Tevens mag het CPT (onbegeleid) met iedereen spreken met wie het dit wenst, of dat nu gedetineerden of anderen betreft. Er rust een algemene verplichting op de nationale autoriteiten om alle informatie die het CPT relevant acht te overleggen.

Het CPT heeft van 2 tot en met 13 mei 2016 een bezoek gebracht aan Nederland. Op 25 november 2016 heeft het CPT een rapport naar aanleiding van dit zesde reguliere bezoek aan ons land toegestuurd.

Het CPT heeft de regering verzocht binnen zes maanden na het uitbrengen van het rapport te reageren op de aanbevelingen, opmerkingen en verzoeken om informatie. De regering beraadt zich thans op een reactie. Vooruitlopend hierop doe ik u hierbij een exemplaar toekomen van het rapport2. Ik zeg hierbij toe dat ook de reactie zijdens de regering op het rapport de Kamer zal worden toegezonden.

Ik hoop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl