24 587 Justitiële Inrichtingen

29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 451 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 januari 2012

Hierbij bied ik u het Inspectiejaarplan 2012 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) aan alsmede het themaonderzoek Shared Service Centers (SSC) en het doorlichtingonderzoek van de FPK De Woenselse Poort.1

In het Inspectiejaarplan voor het jaar 2012 kondigt de ISt themaonderzoeken inzake de plaatsing en selectie van gedetineerden en het bezoek aan gedetineerden aan. De ISt verwacht in 2012 een vijftiental doorlichtingen uit te voeren. Daarbij wil zij het doorlichten van de reclassering intensiveren. Voorts kondigt de ISt vier vervolgonderzoeken aan, naast tussentijds toezicht. Tenslotte maakt de ISt melding van haar nieuwe taken uit hoofde van het facultatief protocol bij het VN-verdrag tegen foltering (OPCAT), dat in oktober 2010 in werking is getreden.

Bij het themarapport dienstverlening van Shared Service Centers en het verblijf in justitiële inrichting, zult u een reactie ontvangen met de volgende gebundelde beleidsreactie in het tweede kwartaal van 2012.

Inzake de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel in de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort bent u reeds geïnformeerd door middel van mijn vervolgbrief van 28 november jl. (Kamerstuk 29 452, nr. 143) Bijgaand treft u het ISt-rapport zelf aan.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven