Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124587 nr. 426

24 587 Justitiële Inrichtingen

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 426 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2011

Tijdens het Algemeen Overleg van 26 januari 2011 met de algemene commissie voor Immigratie en Asiel en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het Vreemdelingenbeleid (kamerstuk 19 637, nr. 1396) heb ik met uw Kamer gesproken over de verschillende toezichthoudende instanties die de detentiecentra bezoeken en de toezichtlast die deze inspecties mogelijk met zich meebrengen. Ik heb uw Kamer toegezegd een brief te sturen over de eventuele coördinerende rol voor de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) bij de verschillende inspecties op vreemdelingenbewaring.

Krachtens de Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing van 22 augustus 2005 heeft de ISt onder andere als taak de coördinatie en afstemming tussen de toezichthouders die werkzaam zijn binnen het toezichtdomein sanctietoepassing. Deze coördinerende taak voert de ISt uit onder de naam LoketISt. Het LoketISt heeft als taak om, in overeenstemming met het Rijksprogramma Vernieuwing Toezicht, binnen het domein voor de sanctietoepassing bij te dragen aan een beperkte toezichtlast en een effectieve uitvoering van het toezicht. Om dit te bereiken coördineert het LoketISt de afstemming en samenwerking tussen de toezichthouders binnen het domein. Daartoe gebruikt de ISt een Bezoekinformatiesysteem (BISt) waarin de ISt bezoeken van de toezichthouders binnen het toezichtdomein sanctietoepassing registreert.

Overigens heeft de ISt in 2007 een toezichtlastmeting laten verrichten. Hieruit kwam naar voren dat in het domein sanctietoepassing geen onevenredige toezichtlast werd ervaren en de inspecties door de ondertoezichtstaanden als zinvol werden ervaren. In de peilperiode van de toezichtlastmeting werden de acht locaties voor vreemdelingenbewaring in totaal tien keer bezocht.

In het jaar 2010 heeft de ISt twee doorlichtingen van detentiecentra uitgevoerd en twee detentiecentra bezocht in verband met de themaonderzoeken meerpersoonscelgebruik en (brand)veiligheid. Verder heeft de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer het detentiecentrum Alphen aan den Rijn bezocht.

Het detentiecentrum Zeist is in 2010 door de ISt drie keer bezocht; voor een doorlichting en voor de twee themaonderzoeken. Het detentiecentrum heeft de drie bezoeken als zinvol en niet belastend ervaren.

Het uitzetcentrum Rotterdam en detentiecentrum Rotterdam zijn in 2010 niet betrokken geweest bij ISt-onderzoeken.

Ik concludeer dan ook dat de ISt met het LoketISt en het BISt een goede invulling geeft aan haar coördinerende rol.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven