Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024515 nr. 527

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 527 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 maart 2020

De Landelijke Armoedecoalitie heeft op 17 maart jl. vele partijen, waaronder het kabinet, opgeroepen om de financiële gevolgen voor kwetsbare mensen te beperken. Ook uw Kamer heeft aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving. In de – weliswaar bredere – motie van het lid Van Hijink c.s.1 wordt de regering gevraagd om de gevolgen van corona voor de meest kwetsbaren nauwlettend in de gaten te houden en specifieke aandacht te hebben voor onder andere huurders en huiseigenaren en gevolgen van eventuele betalingsproblemen.

Het kabinet neemt het signaal van de Armoedecoalitie uiterst serieus. De gevolgen van het coronavirus treffen ons allemaal, maar we moeten ervoor zorgen dat mensen die het financieel moeilijk hebben niet, als gevolg van de corona-uitbraak, nog verder in de (financiële) problemen terechtkomen. Dat vraagt aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en adequaat handelen als dat noodzakelijk is. Alle betrokken partijen, waaronder (overheids)schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en overige incassodienstverleners, hebben een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen meer dan nodig in de financiële problemen raken. Tegelijkertijd zijn er mensen en kleinere bedrijven die wachten op hun geld en wiens bestaan van betalingen van diensten afhangt. Het is belangrijk beide posities in ogenschouw te hebben en te houden.

Uw Kamer heeft ook bij de recent ingediende begrotingswijziging SZW (Kamerstuk 35 415) gevraagd naar de voorstellen van de Landelijke Armoedecoalitie («schuldencoalitie») (Kamerstuk 35 415, nr.3). Tevens zijn verschillende Kamervragen gesteld over onderwerpen die ook onderdeel zijn van de oproep van de Armoedecoalitie, waaronder het voorkomen van huisuitzettingen en afsluiten van voorzieningen(Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nrs. 2225 en 2243).

Ook indachtig de ingediende gewijzigde motie van het Kamerlid Nijboer tijdens het wetgevingsoverleg over de ingediende suppletoire begrotingen inzake de noodpakketten, banen en economie op 25 maart jl. (Kamerstuk 35 415, nr. 6)

stuur ik u graag een afschrift van mijn reactie die ik heden aan de Landelijke Armoedecoalitie heb gezonden2.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Kamerstuk 25 295, nr. 159

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.