25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 159 MOTIE VAN HET LID HIJINK C.S.

Voorgesteld 18 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de meest kwetsbaren in de samenleving het grootste risico lopen tijdens de uitbraak van het coronavirus en dus extra bescherming nodig hebben;

verzoekt de regering, de gevolgen van corona voor deze groep nauwlettend in de gaten te houden en specifiek aandacht te hebben voor:

  • de hulp, ondersteuning en opvang voor dak- en thuislozen;

  • huurders en huiseigenaren en gevolgen van eventuele betalingsproblemen;

  • bevoorrading en ondersteuning van voedselbanken,

en eventuele problemen voortvarend en zo goed als mogelijk op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Asscher

Jetten

Segers

Klaver

Pieter Heerma

Naar boven