24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2010

Het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting vraagt inspanningen op vele fronten. 2010 is het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Nederlandse gemeenten zijn hier al voortvarend mee aan de slag. Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil ik, mede op initiatief van uw Kamer, gedurende dit jaar een extra impuls geven aan de gemeentelijke inspanningen op het vlak van armoedebeleid en sociale uitsluiting door het faciliteren van de Stimuleringsprijs en de Armoedecoalitie Gemeenten. Bij de Stimuleringsprijs en de Armoedecoalitie staan de participatie van kinderen, het bevorderen van het gebruik van (inkomens)voorzieningen en het tegengaan van sociale uitsluiting centraal. In deze brief informeer ik u – mede namens de VNG- over de voortgang van de uitwerking van de Stimuleringsprijs voor de participatie van kinderen en de Armoedecoalitie Gemeenten.

Stimuleringsprijs

Mevrouw Ortega-Martijn heeft, tijdens het AO Armoede op 9 september 2009, voorgesteld een stimuleringspremie voor gemeenten in te stellen om een extra impuls te geven aan de bestrijding van armoede. Met de brief van d.d. 7 december 2009 (Kamerstuk 2009/2010, 24 515, nr. 170) is uw Kamer over het doel en uitgangspunten van de prijs geïnformeerd.

In een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst hebben gemeenten aangegeven de Stimuleringsprijs voor twee categorieën uit te willen reiken: één voor een behaald resultaat en één voor een projectvoorstel/initiatief. Ik stel voor het jaar 2010 €25.000 ter beschikking voor de Stimuleringsprijs. In de bijlage treft u de voorwaarden en procedure aan van de Stimuleringsprijs.

De criteria zijn bekendgemaakt op 22 april tijdens het congres «Participatie van Kinderen». Ik zal gemeenten hierover ook informeren via de Verzamelbrief. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de slotconferentie van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in november 2010.

Armoedecoalitie Gemeenten

Doel van de Armoedecoalitie is een extra impuls te geven aan de manier waarop gemeenten zeker ook in tijden van recessie ervoor zorgen dat mensen «meedoen» en gebruik maken van de voorzieningen waar zij recht op hebben.

De Armoedecoalitie zal bestaan uit drie wethouders en drie vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Gezien de huidige situatie bij de collegevorming is het niet mogelijk om uw Kamer met deze brief al te informeren over de namen van de deelnemers van de Armoedecoalitie Gemeenten.

De Armoedecoalitie zal gedurende het jaar:

  • In koppels (wethouder en vertegenwoordiger maatschappelijke organisatie) werkbezoeken afleggen aan gemeenten die goede voorbeelden willen delen en de Armoedecoalitie zal hierover ook verslag doen. Hierbij zal o.a. worden aangesloten bij de goede voorbeelden van de Stedenestafette, die georganiseerd wordt in het kader van het Europees Jaar van de armoede en de ingediende projectvoorstellen voor de Stimuleringsprijs;

  • De jury vormen van de Stimuleringsprijs en deze in november 2010 uitreiken;

  • 3 Regionale bijeenkomsten organiseren in de gemeenten van de deelnemende wethouders, waarbij de collega-wethouders uit de regio worden uitgenodigd om met elkaar te spreken over het lokale armoedebeleid en hoe armoede zich in de betreffende regio voordoet.

De Armoedecoalitie zal zich vooral richten op het delen van goede voorbeelden, ook op het bestuurlijke niveau. De Armoedecoalitie zal daarvoor vooral inzetten op het «van elkaar leren» en inspiratie op doen bij elkaar op het lokale niveau met als doel het doorontwikkelen van het lokale armoedebeleid.

Na afsluiting van het Europees Jaar zal ten behoeve van de Europese Commissie en uw Kamer een evaluatie opgesteld worden van de activiteiten die tijdens het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting hebben plaatsgevonden. Deze evaluatie zal uw Kamer uiterlijk 1 mei 2011 ontvangen.

Tijdens het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting wordt er veel extra aandacht gevraagd voor de verschillende thema’s op het terrein van armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Door het faciliteren van een Stimuleringsprijs en de Armoedecoalitie Gemeenten wil ik de komende periode, samen met de VNG, extra inzetten op het inspireren van gemeenten, het leren van elkaar en het doorontwikkelen van het bestaande lokale armoedebeleid.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven