Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624321 nr. 13

24 321
Aanvulling van de Wet milieubeheer met een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben, alsmede wijziging van de Wet bodembescherming

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID ESSELINK

Ontvangen 29 augustus 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, artikel 8.49, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel b wordt «, en» vervangen door een puntkomma.

II

De punt aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door: , en.

III

Een nieuw onderdeel d wordt toegevoegd, luidende:

d. de bevoegdheid van gedeputeerde staten van de provincie waarin de gesloten stortplaats geheel of gedeeltelijk is gelegen om aanwijzingen te geven over het gebruik van die stortplaats, alsmede de verplichting van de rechthebbende om wijzigingen in het gebruik van die stortplaats vooraf aan gedeputeerde staten te melden.

Toelichting

Dit amendement stelt buiten twijfel dat de provincie directe invloed kan uitoefenen op bestemming en gebruik van een voormalige stortplaats.

Esselink