Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624321 nr. 12

24 321
Aanvulling van de Wet milieubeheer met een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben, alsmede wijziging van de Wet bodembescherming

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID ESSELINK

Ontvangen 28 augustus 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, artikel 15.44, tweede lid, wordt «kan mede betrekking hebben» vervangen door: heeft mede betrekking.

Toelichting

Het is niet redelijk dat een voormalige exploitant van een voor gesloten verklaarde stortplaats voor een eventuele schade opdraait op grond van artikel 6:176 BW.

Door dit amendement heeft een voormalige exploitant zich als het ware «verzekerd» – via de heffing – van uitsluiting van schadeverhaal.

Esselink