Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624321 nr. 10

24 321
Aanvulling van de Wet milieubeheer met een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben, alsmede wijziging van de Wet bodembescherming

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID ESSELINK

Ontvangen 28 augustus 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel D, artikel 15.45, wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Het derde lid is niet van toepassing op stortplaatsen waar baggerspecie is gestort.

Toelichting

Voorkomen moet worden dat – indirect – via heffing door waterschappen verkregen gelden ingezet kunnen worden voor verevening en bekostiging van nazorg op overige niet-bedrijfsgebonden stortplaatsen.

Esselink