Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624226 nr. 13

24 226
Vaststelling van ruimere regels met betrekking tot de openingstijden van winkels (Winkeltijdenwet)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 23 november 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 9 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

Onze Minister van Economische Zaken zendt in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over het effect dat de verruiming van de winkeltijden ingevolge deze wet heeft op de werklast van politie en justitie.

Toelichting

Een verschuiving van de sluitingstijden van winkels naar een later tijdstip in de avond zal naar verwachting leiden tot een verschuiving c.q. een toename van de winkelcriminaliteit. Een extra werkbelasting voor politie en justitie lijkt derhalve niet uitgesloten, al was het alleen maar in de preventieve sfeer.

Door dit amendement wordt in het wetsvoorstel een evaluatiebepaling opgenomen die ertoe strekt de consequenties van een verruiming van de winkeltijden voor de werklast van politie en justitie in kaart te brengen. Het amendement voorziet in een eenmalige evaluatie twee jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

Van der Vlies