Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624226 nr. 10

24 226
Vaststelling van ruimere regels met betrekking tot de openingstijden van winkels (Winkeltijdenwet)

nr. 10
GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID VAN DIJKE C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 20 november 1995

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I

In artikel 2, eerste lid, onderdeel c, wordt «22 uur» vervangen door: 20 uur.

II

In artikel 6 wordt «22 uur» vervangen door: 20 uur.

III

Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

De gemeenteraad wijst één avond in de week aan, hetzij donderdag, hetzij vrijdag, ten aanzien waarvan het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, gedurende het tijdvak tussen 20 en 22 uur niet geldt. De gemeenteraad kan voor delen van de gemeente verschillende avonden aanwijzen.

Toelichting

Door dit amendement wordt de nu geldende openstellingstijd van winkels en overige vormen van detailhandel op werkdagen verlengd tot 20 uur in plaats van tot 22 uur, zoals het wetsvoorstel doet. Ook wordt de koopavond met 1 uur verlengd.

Deze beperkte uitbreiding ligt in de lijn van de gedane experimenten en van het advies van het MKB. De verplichte sluiting om 20 uur komt ten goede aan de kleine ondernemer, de veiligheid op straat en het winkel-personeel. Tegelijk is dit voorstel een verruiming ten opzichte van de bestaande regels, zodat het tegemoet komt aan de vraag van een deel van de consumenten.

Van Dijke

Smits

Van der Vlies

Van Middelkoop