Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824095 nr. 435

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 435 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2018

Tijdens het afgelopen wetgevingsoverleg media1 op 27 november 2017 zijn er door uw Kamer vragen gesteld met betrekking tot de bekostiging van radio-uitzendingen van de regionale omroepen via DAB+2. In dit overleg heb ik uw Kamer toegezegd dat ik hierover met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) in gesprek zal gaan. Met deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van EZK, over de uitkomst van dit overleg.

De digitale radio-uitzendingen van de regionale omroepen via de ether vinden vanaf 2015 plaats in het kader van het digitaliseringsbeleid van het kabinet. Sinds die tijd zenden ook de regionale omroepen via DAB+ uit.

Tijdens een algemeen overleg Telecommunicatie van 15 februari jl. zijn digitale radio en de Taskforce digitaal spectrum aan bod gekomen.3 Deze Taskforce is in een brief van de Staatssecretaris van EZK van 11 december 2017 aangekondigd.4 De taak van deze Taskforce is om de wensen van de betrokken partijen op het gebied van digitale radio en het digitale spectrum volledig in kaart te brengen, teneinde tot gedragen verbeteringen te kunnen komen.

Ik vertrouw erop dat de resultaten van de Taskforce een positieve bijdrage kunnen leveren aan een betere indeling van het digitale spectrum en daarmee aan een evenwichtigere kostenverdeling. Eventuele kosten die voortvloeien uit wijzigingen in de indeling van dit spectrum worden door partijen zelf gedragen.

Gelet op het digitaliseringsbeleid van de Nederlandse etherradio en de kosten gemoeid met de ingebruiknameverplichting5, stel ik, samen met de Staatssecretaris van EZK, voor de laatste keer een aanvullende subsidie ter beschikking aan de regionale omroepen voor radio-uitzendingen via DAB+ voor de jaren 2018 en 2019.6 7

Het bovenstaande betekent dat de kosten van de radio-uitzendingen via DAB+ van de regionale omroepen vanaf januari 2020, net als de andere vormen van distributie als FM, (digitale) kabel, internet, DVB-T en satelliet, door de regionale omroepen zelf dienen te worden bekostigd zoals ook andere partijen doen.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Zie voor het verslag van dit overleg: Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 107.

X Noot
2

DAB+ staat voor digital audio broadcasting en is een Europees systeem dat digitale radio-uitzendingen mogelijk maakt.

X Noot
3

Zie voor het verslag van dit overleg: Kamerstukken 24 095 en 26 643, nr. 426.

X Noot
4

Kamerstuk 24 095, nr. 422.

X Noot
5

De ingebruiknameverplichting verplicht vergunninghouders binnen drie maanden na inwerkingtreding van de vergunning de frequentieruimte in gebruik te nemen en te houden. De achtergrond van de ingebruiknameverplichting is de garantie dat er door de vergunninghouder geïnvesteerd wordt in een uitzendnetwerk voor digitale radio. De eisen aan de ingebruiknameverplichting lopen op tot 1 januari 2020.

X Noot
6

Volgens opgave van de RPO bedragen de kosten van uitzendingen via DAB+ voor 2018 € 350.000 en voor 2019 € 400.000.

X Noot
7

Deze voor de laatste maal verstrekte subsidie wordt voor 25% vanuit de EZK-begroting en voor 75% uit de Mediabegroting van OCW bekostigd.