Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824095 nr. 422

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 422 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2017

Bij brief van 9 oktober 20171 is uw Kamer ingelicht over het eerste gedeelte van de nota omroepdistributie, als ook onderwerpen die spelen ten aanzien van commerciële radio. Zo zijn in deze brief de verbetervoorstellen ten aanzien van een alternatieve indeling van het digitaal (radio) spectrum benoemd. Deze verbetervoorstellen zijn vanuit de sector zelf ingediend. Op 31 oktober en 8 november jl. heeft uw Kamer zich nader laten informeren over deze verbetervoorstellen.

Er is op dit moment brede consensus over de wenselijkheid om deze verbetervoorstellen, door overheid en sector gezamenlijk, te toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Hiervoor is naast transparantie over het voorstel ook draagvlak nodig bij de sector. Bij deze verkenning is essentieel dat zowel de kansen als de mogelijke consequenties zorgvuldig in beeld worden gebracht en dat daarbij een aantal randvoorwaarden en condities in acht worden genomen.

Zo dienen alle partijen volledig betrokken te worden en beschikking te krijgen over alle relevante informatie. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de inrichting van dit proces en het tijdspad dat ik voor ogen heb.

Conform de wens van uw Kamer ben ik voornemens een Taskforce op te richten, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. In de Tasforce zullen alle partijen deelnemen die op dit moment gebruik maken van het digitale spectrum. Dit betekent dat niet alleen de radiopartijen, maar ook de PMSE-sector2 wordt gevraagd deel te nemen aan dit overleg. Alleen op deze wijze kan tot een breed gedragen voorstel worden gekomen. Aangezien de radiosector bestaat uit tal van partijen met uiteenlopende en vaak tegengestelde belangen, acht ik het van belang dat de taakopdracht van de voorzitter van de Tasforce breder is dan een verkenning naar alleen de verbetervoorstellen. De wensen van de betrokken partijen dienen door de Taskforce volledig in kaart te worden gebracht, teneinde tot gedragen verbeteringen te kunnen komen. Het ingediende verbeterplan vormt daartoe een goed vertrekpunt.

Onder de Taskforce zal een technische werkgroep worden gevormd die een aantal technische aspecten nader uitwerkt en zal toetsen op haalbaarheid. Naast Agentschap Telecom zie ik daar een belangrijke rol weggelegd voor de zendoperator Broadcast Partners. Om te verzekeren dat deze partijen zoveel mogelijk consensus bereiken, ben ik eveneens voornemens om een onafhankelijke voorzitter voor de technische werkgroep te benoemen. Voordat ik tot benoeming van beide onafhankelijke voorzitters overga, zal ik mijn keuze voorleggen aan de sector.

Hoewel snelheid gewenst is om tot resultaten te komen, hecht ik ook aan zorgvuldigheid. Zoals reeds aangekondigd bij brief van 9 oktober 2017 (Kamerstuk 24 095, nr. 421), zal naar verwachting medio 2018 het tweede deel van de nota omroepdistributie aan uw Kamer worden verstuurd. Deze nota beschrijft de kabinetsvisie op omroepdistributie voor de komende vijf tot tien jaar. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan de nadere uitwerking van de verbetervoorstellen in deze visie worden meegenomen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstuk 24 095, nr. 421.

X Noot
2

PMSE betreft een brede groep van producenten en gebruikers van draadloze microfoons (audio) en draadloze camera’s (video) voor zowel professioneel gebruik (televisiestudio’s, theaters, e.d.), als voor semiprofessioneel- en amateurgebruik (kerken, braderieën, fitness-ruimtes, amateurbandjes, e.d.).