Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201524095 nr. 373

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 373 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2014

Op 14 december 2012 kwam een einde aan de veiling van frequenties voor mobiele communicatie op de 800, 900, 1.800, 1.900, 2.100 en 2.600 MHz band (de Multibandveiling). In mijn brief van 14 december 2012 (Kamerstuk 24 095, nr. 328) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van deze veiling.

In mijn brief van 5 juli 2013 (Kamerstuk 24 095, nr. 354) heb ik uw Kamer inzicht gegeven in de planning en het tijdpad van de evaluatie van de Multibandveiling en de aanstaande herverdeling van de 2.1 GHz band. Ik heb daarbij aangegeven dat de evaluatie medio 2014 gereed zou zijn en toegezegd de Kamer te zijner tijd te informeren over de uitkomsten van de evaluatie. Met deze brief informeer ik u over de uitkomst van de evaluatie van de Multibandveiling en mijn beleidsvoornemen ten aanzien van de 2.1 GHz band.

Evaluatie Multibandveiling

Uit de evaluatie moest blijken of de doelstellingen van de Multibandveiling zijn bereikt en welke aanbevelingen gedaan kunnen worden voor toekomstige frequentieverdelingen. Het evaluatieonderzoek heeft zich gericht op drie te onderscheiden fasen van het veilingproject: (a) de beleidsbepaling van de Multibandveiling, (b) de voorbereiding en uitvoering van de veiling, en (c) de resultaten van de veiling.

Ik heb een onafhankelijk onderzoeksbureau, Kwink Groep, gevraagd de evaluatie van de Multibandveiling uit te voeren. In de bijlage bij deze brief treft u het evaluatierapport aan1.

De evaluatie maakt duidelijk dat de gemaakte beleidskeuzes in lijn liggen met de doelstellingen van de veiling. Kwink geeft aan dat de voorbereiding en de uitvoering van de veiling doeltreffend en doelmatig zijn geweest. Zowel de deelnemers aan de veiling als uitvoerder Agentschap telecom waren goed voorbereid. Ten aanzien van het resultaat van de veiling concludeert Kwink dat het gehanteerde veilingmodel heeft geleid tot uitkomsten die in lijn liggen met de doelstellingen van de veiling. Er is een nieuwe partij tot de markt toegetreden (Tele2) en al het spectrum is verdeeld in de vorm van aaneengesloten kavels en terecht gekomen bij de marktpartijen die naar verwachting de meeste toegevoegde waarde kunnen genereren met dit spectrum.

Ten aanzien van de algemene beleidsdoelstelling «effectieve concurrentie» is het volgens Kwink Groep nog te vroeg om onderbouwde uitspraken te kunnen doen. Wel geeft Kwink aan dat het reëel is te veronderstellen dat met de komst van Tele2 de effectieve concurrentie op de markt voor mobiele netwerkoperators op de middellange termijn zal toenemen. Voor een compleet overzicht van de conclusies van Kwink verwijs ik u naar de bijlage. Op hoofdlijnen kan ik mij vinden in de conclusies die Kwink trekt. Kwink doet in haar evaluatierapport ook een aantal aanbevelingen die tot doel hebben om de organisatie van toekomstige veilingen verder te verbeteren. Ik ga deze aanbevelingen bestuderen en zal ze meenemen bij de afwegingen voor komende frequentieveilingen voor mobiele communicatie.

Beleidsvoornemen 2.1 GHz band

In de Strategische Nota Mobiele Communicatie (Kamerstuk 24 095, nr. 264) is over de verdeling van de 2.1 GHz vergunningen (thans in gebruik voor 3G) gezegd dat deze in beginsel in 2015 en door middel van een veiling zou plaats hebben. Na afloop van de Multibandveiling heb ik de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om de concurrentiesituatie zoals die na de veiling is ontstaan, te duiden ten behoeve van het maken van keuzes omtrent de herverdeling van 2.1 GHz vergunningen. ACM concludeert dat de concurrentiesituatie met de uitkomst van de Multibandveiling is verbeterd, maar dat het onzeker is hoe deze zich op langere termijn zal ontwikkelen. Kwink deelt deze analyse van ACM in haar evaluatie. ACM heeft mij in overweging gegeven om de herverdeling van de 2.1 GHz vergunningen uit te stellen. Zo kan de nieuw ontstane marktsituatie zich eerst uitkristalliseren en kan een beter oordeel gevormd worden over de eventuele noodzaak om bij een volgende frequentieverdeling aanvullende maatregelen te treffen om een gezonde concurrentiesituatie te borgen. Ik onderschrijf dit oordeel.

Uitstel maakt het bovendien mogelijk om de herverdeling van de 2.1 GHz band in samenhang met andere frequentiebanden te laten plaatsvinden. Wanneer de verdeling van frequentiebanden in samenhang wordt bekeken dan vergroot dit de mogelijkheden om eventueel voorzieningen te treffen ter borging van een gezonde concurrentiesituatie. Anderzijds stelt dit marktpartijen – zowel bestaande vergunninghouders als nieuwkomers – in staat om een meer integrale afweging te maken en daar keuzes omtrent het al dan niet bieden op frequenties op af te stemmen. Dit vergroot de investeringszekerheid.

Ik acht een gezonde concurrentiesituatie in het maatschappelijk en economisch belang. Om die reden ben ik voornemens de 2.1 GHz vergunningen voor een beperkte periode verlengbaar te maken. Daartoe zal een concept-verlengbaarheidsbesluit geconsulteerd worden.

Tot slot

Op 2 oktober 2014 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in de beroepen die zijn ingediend door een aantal telecombedrijven in het kader van de Multibandveiling. De rechtbank heeft deze beroepen verworpen. De uitspraak is geplaatst op www.rechtspraak.nl.2 Partijen kunnen nog hoger beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp