Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824077 nr. 409

24 077 Drugbeleid

Nr. 409 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2018

Mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid zenden wij u hierbij het Jaarbericht 2017 van de Nationale Drug Monitor (NDM)1. Het Jaarbericht 2017 is opgesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). Het bevat de meest recente gegevens over middelengebruik en daaraan gerelateerde criminaliteit.

De belangrijkste ontwikkelingen voor wat betreft middelengebruik zijn:

  • De afname van het aantal jongeren dat alcohol en/of tabak gebruikt laat zien dat het verhogen van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en tabak alsmede de campagne NIX18 zijn vruchten begint af te werpen. De acceptatie van de sociale norm «niet roken en niet drinken onder de achttien» lijkt te zijn toegenomen.

  • Ook het aantal volwassenen dat tabak gebruikt is in 2016 afgenomen.

  • Eind 2015 heeft de Gezondheidsraad in de richtlijn Goede Voeding een nieuwe norm voor alcoholgebruik opgenomen: géén alcohol of maximaal 1 glas alcohol per dag. In 2016 voldeed 60% van de volwassenen nog niet aan deze norm.

  • Bij drugs valt op dat het gebruik van stimulerende middelen, zoals ecstasy, cocaïne en amfetamine, de laatste paar jaar langzaam maar gestaag toeneemt. Dit lijkt vooral samen te hangen met uitgaan.

Gelet op het laatste zullen wij de inspanningen die worden gedaan om veilig en gezond uitgaan te stimuleren en om (gezondheidsschade als gevolg van) drugsgebruik tijdens het uitgaan tegen te gaan2 continueren. Eén van die activiteiten betreft de campagne Celebrate Safe, met als doel veilig en gezond uitgaan. Deze campagne werd aanvankelijk door VWS financieel ondersteund tot eind van dit jaar. De Staatssecretaris heeft besloten om dit initiatief ook de komende twee jaar financieel te blijven ondersteunen.

Tevens stuurt de Minister u het rapport «Langdurige klachten na ecstasygebruik»3, een verkenning van ecstasygerelateerde hallucinogene perceptiestoornis (HPPD) en depersonalisatiesyndroom (DPS). Deze verkenning van langdurige klachten na het gebruik van xtc is in opdracht van VWS uitgevoerd door het Trimbos-instituut en Brijder Verslavingszorg. Aanleiding hiervoor vormden signalen van het Landelijk Medisch Spreekuur Drugs van Brijder Verslavingszorg dat mensen die ooit ecstasy hadden gebruikt zich melden met perceptie- en depersonalisatiestoornissen. Sinds 2008 waren er ruim 400 meldingen geregistreerd. Daarvan zijn er 126 door de aan dit spreekuur verbonden psychiater behandeld. Uit de verkenning blijkt dat, hoewel het bewijs daarvoor ontbreekt, het aannemelijk is dat sommige gebruikers van ecstasy langdurige klachten kunnen ervaren, waarschijnlijk mede als gevolg van het effect van ecstasy cq MDMA (de stof die verantwoordelijk is voor het psycho-actieve effect van ecstasy) op de hersenen. Na bespreking (eerste kwartaal 2018) van de resultaten en aanbevelingen uit het rapport met de opstellers, wordt bezien welke eventuele vervolgstappen mogelijk zijn.

Met betrekking tot de drugsgerelateerde criminaliteit valt op dat het aantal geruimde hennepkwekerijen in 2016 iets lager uitviel dan het aantal ruimingen in 2014 en 2015. Ruimingen zijn van groot belang voor de aanpak van georganiseerde hennepcriminaliteit. Daarom kijkt de politie momenteel naar mogelijke oorzaken van deze daling.

Betreffende de synthetische drugs is er met name een stijging te zien van het aantal ontmantelde opslagplaatsen en het aantal afvaldumplocaties. Tegelijkertijd blijkt uit de verantwoordingsrapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit4 dat er ook een forse stijging in het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden op synthetische drugs heeft plaatsgevonden, van 101 naar 174. Wel is echter een blijvende, stevige aanpak nodig. Daarom is en wordt er stevig ingezet op de bestrijding van drugscriminaliteit, in Zuid-Nederland en via de Toekomstagenda Ondermijning (bijlage bij Kamerstuk 29 911, nr. 167) in heel Nederland.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Brief Beleidsvisie drugspreventie, Kamerstuk 24 077, nr. 357

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Kamerstuk 29 911, nr. 173