24 077 Drugbeleid

Nr. 404 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 oktober 2017

Met deze brief bied ik u het rapport «Monitoring ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2016»1 aan dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum is uitgevoerd door onderzoeksbureau Intraval. Het onderzoek biedt inzicht in de ontwikkelingen in het coffeeshop- en softdrugstoerisme2, softdrugsgerelateerde overlast en de illegale verkoop van softdrugs. Het rapport maakt deel uit van een onderzoekreeks3 waarbij dit de derde keer is dat de landelijke ontwikkelingen omtrent het coffeeshopbeleid in kaart zijn gebracht. Naast een landelijk beeld over de situatie in 2016 worden ook de ontwikkelingen sinds 2014 weergegeven. Naar aanleiding van het landelijke beeld wordt de komende maanden een verdiepend onderzoek onder vijf gemeenten uitgevoerd waarbij gesignaleerde ontwikkelingen nader worden geduid.

Voor het onderzoek zijn de landelijke gegevens van de politie en het Openbaar Ministerie geanalyseerd en in 31 gemeenten zijn experts van de politie en gemeenten geraadpleegd. Uit de monitor blijkt dat zowel het coffeeshop – als softdrugstoerisme is afgenomen en ook de overlast rondom coffeeshops is lager dan in voorgaande jaren. In het algemeen geldt dat in de meeste gemeenten omtrent de illegale verkoop van softdrugs weinig is veranderd. In 2016 zijn ten opzichte van 2014 en 2015 meer overlastincidenten4 geregistreerd bij de politie, terwijl de overlast rondom coffeeshops wel al jaren afneemt. Dit is voor de onderzoekers aanleiding om in de verdiepende studie te onderzoeken of er wellicht sprake is van een verschuiving van straathandel rondom coffeeshops naar een andere locatie binnen een stad. Onderzoekers concluderen verder dat wanneer niet-ingezetenen de coffeeshops kunnen bezoeken de verkoop aan niet- ingezetenen op straat daalt. Tegelijkertijd is zowel het coffeeshop- als softdrugstoerisme afgenomen in zuidelijke gemeenten waar niet-ingezetenen middels handhaving van het ingezetenencriterium uit coffeeshops worden geweerd. Deze ontwikkelingen in het coffeeshop- en softdrugstoerisme zijn ook onderwerp van de verdiepende studie.

De resultaten en bevindingen voortkomend uit het verdiepende onderzoek zal ik, wanneer gereed, uw Kamer toesturen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Coffeeshoptoerisme: Het kopen van softdrugs in coffeeshops door niet-ingezetenen van Nederland. Softdrugstoerisme: Het kopen van softdrugs buiten de coffeeshops door niet-ingezetenen van Nederland.

X Noot
3

Kamerstuk 24 077, nr. 373 en Kamerstuk 24 077, nr. 355

X Noot
4

Het gaat om overlast i.v.m. alcohol en/of drugs en niet alleen om softdrugsoverlast.

Naar boven