23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 314 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2019

Mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, stuur ik u hierbij mijn reactie op de motie-Omtzigt en Van den Berg1 over de aanpak van mogelijke gevolgen van een no deal scenario bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU), die door uw Kamer is aangenomen naar aanleiding van het plenaire debat over de Staat van de Europese Unie op 7 februari jl. (Handelingen II 2018/19, nr. 51, debat over de Staat van de Europese Unie).

In de motie wordt de regering verzocht om in nauwe samenwerking met zorginstellingen en inkooporganisaties, leveranciers en groothandels te voorkomen dat er als gevolg van een no deal Brexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen. Met deze motie verzoekt uw Kamer de regering tevens om binnen een maand de Kamer te informeren hoe de beschikbaarheid van alle geneesmiddelen op de CBG lijst geborgd wordt na een harde Brexit, en roept uw Kamer de regering op om in kaart te brengen waar tekorten in hulpmiddelen ontstaan, alternatieven in kaart te brengen en voorbereidingen te treffen voor het verlenen van ontheffingen voor de import van kritieke hulpmiddelen zodat deze ontheffingen wanneer nodig zo snel mogelijk verleend kunnen worden.

Ik dank uw Kamer voor de motie. Ik zie dit verzoek van de Kamer als ondersteuning van de reeds door mij in gang gezette maatregelen op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica, om de gevolgen van een no deal scenario voor de gezondheidszorg zoveel mogelijk te voorkomen of te verzachten. Daarbij gaat het o.a. om het opstellen van een overzicht van kritische geneesmiddelen en een onderzoek naar kritische medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica, het uitwerken en toepassen van handelingsopties (zowel nationaal als Europees) om problemen met de beschikbaarheid te voorkomen, alsook samenwerking met veldpartijen ter voorbereiding op een no deal scenario. Ik heb uw Kamer hierover in mijn brief van 6 februari jl. geïnformeerd.2

Ik zal mij samen met betrokken partijen tot het uiterste inspannen om mogelijke verstoringen in de beschikbaarheid van kritieke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica als gevolg van een no deal scenario te voorkomen. Ik kan hier echter geen garanties voor afgeven. Het vraagt om een gezamenlijke inspanning van de overheid, fabrikanten, zorginstellingen, aangemelde instanties en andere partijen om relevante gegevens en kwetsbaarheden met elkaar te delen. Des te beter we daarin slagen, des te effectiever we mogelijke beschikbaarheidsproblemen het hoofd kunnen bieden. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, in het belang van de patiënt.

Ik zal uw kamer binnen een maand informeren over de vorderingen op dit terrein.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerstuk 35 078, nr. 24.

X Noot
2

Kamerstuk 23 987, nr. 311.

Naar boven