23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2017

Conform de toezegging van het kabinet omtrent informatievoorziening over het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zie Kamerstuk 23 987, nr. 173) stuur ik u hierbij ter vertrouwelijke inzage de documenten ten behoeve van de bijeenkomst van het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (Coreper) i.h.k.v. artikel 50 VEU bespreking op 22 november aanstaande1.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven