Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523692 nr. 9

23 692
Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten inzake de bewaring en de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID DE GRAAF

Ontvangen 8 februari 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 117, vijfde lid, vervangen door:

5. Indien het openbaar ministerie op het schriftelijk verzoek van de bewaarder hem de machtiging te verlenen als bedoeld in het tweede lid, niet binnen een maand een beslissing heeft genomen, is de bewaarder bevoegd te handelen overeenkomstig het tweede lid.

Toelichting

Artikel 117 geeft de bewaarder de mogelijkheid het OM schriftelijk te verzoeken op de in het tweede lid genoemde gronden, een machtiging tot vervreemding of vernietiging te verlenen. Hieraan is een termijn van drie en een halve maand verbonden voor een reactie van het OM, alvorens de bewaarder de bevoegdheid heeft zelfstandig overeenkomstig het tweede lid te handelen. Deze lange termijn is strijdig met de doelstelling van het wetsvoorstel om te komen tot een efficiëntere en kortere procedure. Het amendement beoogt de termijn te bekorten tot een maand, teneinde onnodig lange en kostbare bewaring tegen te gaan. Tevens wordt door het amendement een omslachtige, bureaucratische procedure voorkomen.

De Graaf