Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523692 nr. 12

23 692
Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten inzake de bewaring en de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen

nr. 12
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE GRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 13 februari 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 117, vijfde lid, vervangen door:

5. Indien het openbaar ministerie op het schriftelijk verzoek van de bewaarder hem de machtiging te verlenen als bedoeld in het tweede lid, niet binnen zes weken een beslissing heeft genomen, is de bewaarder bevoegd te handelen overeenkomstig het tweede lid.

Toelichting

In dit gewijzigde amendement wordt, mede naar aanleiding van het plenaire debat en de opmerkingen van de minister terzake, de termijn van een maand genoemd in het oorspronkelijke amendement (stuk nr. 9) verruimd tot zes weken. Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting op amendement nr. 9.

De Graaf