Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523692 nr. 10

23 692
Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten inzake de bewaring en de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID VAN OVEN

Ontvangen 8 februari 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

A. In de aanhef wordt «wordt een derde lid» vervangen door: worden een derde en vierde lid.

B. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

3. Ook zijn vatbaar voor inbeslagneming alle voorwerpen waarvan teruggave aan de rechthebbende wordt beoogd.

Toelichting

In artikel 94 Sv worden de functies van inbeslagneming aangeduid. Nu gemeen goed is geworden dat het slachtoffer van een strafbaar feit in het kader van strafvordering een eigen belang heeft, behoort niet langer uitgesloten te worden dat inbeslagneming (die ingevolge artikel 134 Sv «ten behoeve van de strafvordering» dient te geschieden) tevens zal kunnen plaatsvinden om daardoor teruggave aan belanghebbende mogelijk te maken.

Van Oven