23 645 Openbaar vervoer

Nr. 620 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2016

Hierbij bied ik u het «Eindrapport landelijke pilot snelbus» aan1.

In 2007 heeft de Stichting Deltaplan Duurzame Bereikbaarheid een plan gepresenteerd met een systeem van snelbussen als oplossing voor de files in de Randstad. Naar aanleiding van dit plan is door de Tweede Kamer de motie van het lid Roemer (Kamerstuk 31 200 XII, nr. 65) aangenomen waarin de regering werd verzocht een landelijke formule voor een nationaal Interlinernet te ontwikkelen en uiterlijk in mei 2008 met voorstellen hiertoe te komen. De toenmalige Staatssecretaris heeft aangegeven dat busvervoer een regionale verantwoordelijkheid is en toegezegd een pilot te willen houden voordat nader wordt besloten. Die pilot, vijf snelbusdiensten op drie filegevoelige trajecten, is in samenwerking met decentrale overheden opgezet. Het doel van de pilot was om te analyseren of de snelbussen een oplossing bieden voor de congestie. U heeft in 2014 een tussenevaluatie ontvangen (Kamerstuk 23 645, nr. 573). Nu zend ik u de eindevaluatie waarin is aangegeven in hoeverre de doelen van de pilot zijn gehaald.

Resultaten van de pilot

De pilot met de snelbuslijnen heeft een aantal inzichten opgeleverd. De groeimarkt voor de snelwegbus is een niche. Op filegevoelige relaties zonder goede treinverbinding is de snelbus een alternatief voor de auto. Doordat de snelbus (deels) via de vluchtstrook langs de file rijdt, kan het reistijdverschil met de auto beperkt blijven. Betrouwbaarheid en comfort zijn belangrijk. Gebleken is dat wervingscampagnes met een mix van direct marketing, internet en social media goed werkt. Hierbij is het belangrijk dat de sterke punten van de bus helder onder de aandacht gebracht worden. Ook een laagdrempelig probeeraanbod helpt de automobilist over de streep te trekken. Daar staat tegenover dat de snelbussen ondanks de goede bezetting geen aantoonbare effecten op de files hadden.

Het vervolg op de pilot

De leerpunten van deze pilot zijn met de OV-autoriteiten en vervoerders gedeeld. Een aantal OV-autoriteiten geeft aan dat er kansen zijn voor uitbreiding en versterking van het concept snelbus. Daarnaast speelt uiteraard de bredere ontwikkeling van nieuwe initiatieven rond langeafstandsbussen, zoals Flixbus. Zoals ik tijdens het algemeen overleg met uw Kamer van 2 februari jl. (Kamerstuk 23 645, nr. 618) heb aangegeven sta ik hier in beginsel positief tegenover. Uw Kamer ontvangt voor de zomer een brief over deze initiatieven in relatie tot bestaande concessies.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven