23 490
Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag

nr. 594
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2009

In uw brief van 17 april 2009 met kenmerk 2009Z05888, vraagt u naar een overzicht van de verschillende Europese voorstellen op het gebied van asiel en migratie, die in onderhandeling zijn in de Raad en hun gevolgen voor de Nederlandse vreemdelingenwetgeving.

Met betrekking tot de Europese voorstellen op het gebied van asiel verwijs ik u naar mijn brief d.d. 20 maart 20091. De in die brief aangekondigde voorstellen voor een EU-hervestigingsprogramma en voor een herschikking van de kwalificatie- en procedurerichtlijn zijn op 2 september resp. 21 oktober jl. verschenen2.

Het BNC-fiche3 over het EU-hervestigingsprogramma is u op 5 oktober jl. toegezonden. De BNC-fiches over de voorstellen tot herschikking zijn op 8 december jl. aan uw Kamer toegezonden.

Op het gebied van migratie meld ik u de volgende voorstellen.

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten. Het BNC-fiche4 is u op 17 september 2007 toegezonden. De onderhandelingen in de Raad over dit voorstel zijn nog gaande.

Voorstel voor een richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor één enkele vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat alsmede een gemeenschappelijke rechtspositie voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven. Het BNC-fiche5 is u op 5 december 2007 toegezonden. De onderhandelingen in de Raad over dit voorstel zijn nog gaande.

Verordening tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst wat het visum voor verblijf van langere duur en signaleringen in het Schengeninformatiesysteem betreft. Gevolgen: ik verwijs u naar het desbetreffende BNC-fiche, dat op 15 april jl. naar u is verzonden (kamerstukken 2, 2008/09, 22 112, nr. 847). Het voorstel ligt ter advies voor aan het EP en is nog onderwerp van verdere bespreking binnen het kader van de Raad.

Verordering tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en verordening (EG) 562/2006 wat het verkeer van personen met een visum voor verblijf van langere duur betreft. Gevolgen: ik verwijs u naar het desbetreffende BNC-fiche, dat op 15 april jl. naar u is verzonden (kamerstukken 2, 2008/09, 22 112, nr. 847). Het voorstel ligt ter advies voor aan het EP en is nog onderwerp van verdere bespreking binnen het kader van de Raad.

Sinds de datum van uw verzoek zijn de volgende maatregelen tot stand gekomen:

– richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toelating en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan;1

– richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.2

Naar verwachting zal de Europese Commissie in 2010 nog voorstellen presenteren voor richtlijnen inzake de toelating van seizoenswerkers, betaalde stagiairs en binnen een onderneming overgeplaatste personen. Ten slotte zal de Commissie een Groenboek presenteren over gezinshereniging.

De staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak


XNoot
1

Kamerstukken 2, 2008/09, 23 490/22 112, nr. 550.

XNoot
2

COM (2009) 447, 551 en 554.

XNoot
3

Kamerstukken 2, 2008/09, 22 112, nr. 934.

XNoot
4

Kamerstukken 2, 2008/09, 22 112, nr. 564.

XNoot
5

Kamerstukken 2, 2008/09, 22 112, nr. 595.

XNoot
1

Pb EU L 155 van 18.6.2009.

XNoot
2

Pb EU L 168 van 30.6.2009.

Naar boven