23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 439 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2016

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de gewijzigde motie Van der Staaij c.s. van 16 juni jl. die verzoekt tot beëindiging van de directe en indirecte financiering van organisaties die via hun doelstellingen of activiteiten een boycot van Israël nastreven of bevorderen (Kamerstuk 23 432, nr. 438).

Het kabinet is tegen een boycot van Israël en streeft naar versterking van de economische relaties met Israël binnen de grenzen van 1967. Hiermee wordt tevens gevolg gegeven aan de eerdere motie Van der Staaij en Voordewind over het aanmoedigen van economische relaties tussen Nederlandse en Israëlische bedrijven (Kamerstuk 23 432, nr. 363). Het kabinet ondersteunt de internationaal georganiseerde oproep van de BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)-beweging niet. Het kabinet zal daarom de strikte lijn hanteren dat het geen activiteiten financiert die BDS tegen Israël propageren. Op deze wijze geeft het kabinet uitvoering aan de motie Van der Staaij c.s. van 16 juni jl. Een dergelijke uitvoering past tevens binnen het kabinetsbeleid ter bevordering van een twee-statenoplossing, waarbij Israël en een toekomstige Palestijnse staat in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan.

Daarbij dient overigens opgemerkt te worden dat uitlatingen of bijeenkomsten van de BDS-beweging worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering. Deze vrijheden zijn onder meer vervat in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Vanzelfsprekend mogen ontvangers van financiering zich niet schuldig maken aan discriminatie of aanzetten tot haat en/of geweld.

Het kabinet blijft een actieve rol spelen ter ondersteuning van het behoud en de totstandkoming van een twee-statenoplossing. Daarbij zal het kabinet de goede toegang die Nederland tot beide partijen heeft, blijven benutten om een constructieve en kritische beleidsdialoog te voeren.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

Naar boven